Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

กระทรวงดีอีสร้างการรับรู้ “เน็ตประชารัฐ” เร่งสร้างเครือข่ายเน็ตอาสาผู้นำดิจิทัล  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างการรับรู้ ใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐกว่า 1 ล้านคน พร้อมเร่งสร้างเครือข่ายเน็ตอาสาผู้นำดิจิทัลระดับหมู่บ้าน 24,700 คน เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายสู่พื้นที่ทั่วประเทศ วันนี้ (20 พ.ย.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว่า “โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่และเมือง โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้บริการ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และลดช่องว่างด้านดิจิทัลในหมู่บ้านที่ห่างไกล กระจายทรัพยากรและสร้างโอกาสที่ทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 19 ธ.ค.2560 มีระยะทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 109,467 กิโลเมตร และเพิ่มการเข้าถึงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลถึง 443,756 จุด” ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลมีเป้าอนาคตที่จะนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันในทุกอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนไทยเข้าสู่ยุคคลื่นดิจิทัล ซึ่งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จะเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าสู่คลื่นดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยปี 2561 กระทรวงฯ ได้เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ ใช้ประโยชน์เชิงอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน รวมถึงเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการดูแลรักษา สื่อสาร ประสานงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการ “เน็ตอาสาประชารัฐ” โดยการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทำงานระดับพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ประชาชนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนำไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 นอกจากการพัฒนาประชาชนและชุมชนให้มีความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์แล้ว กระทรวงฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่าย และศูนย์บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เช่น ศูนย์บริหารจัดการโครงข่าย (Network OperationCenter : NOC) เพื่อดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบโครงข่ายและอุปกรณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการบริเวณจุดติดตั้ง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการข้อมูลและรับแจ้งเหตุขัดข้อง ผ่านเลขหมาย 1111 กด 88 ซึ่งรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และเว็บไซต์/เฟซบุ๊กโครงการเน็ตประชารัฐ http://www.netprachart.com และ https://www.facebook.com/netpracharat/ Manager online 20.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร