Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

รพ.ราชบุรี เฮ! ปลูกถ่ายไต สำเร็จรายแรก ชวนบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจผู้ป่วย  

รพ.ราชบุรี เฮ! ปลูกถ่ายไต สำเร็จรายแรก ชวนบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจผู้ป่วย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5, นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี, นพ.สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด รองประธานปลูกไต โรงพยาบาลราชบุรี และคุณนพมาศ สุทธิวิรัช รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและผู้บริจาคไต ร่วมกันแถลงข่าวกรณีแพทย์สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกเป็นผลสำเร็จของโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และเขตสุขภาพที่ 5 ภายหลังทีมแพทย์ได้ทำการรักษาและผ่าตัดปลูกถ่ายไต ให้ผู้ป่วยเป็นผลสำเร็จและสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติผ่านไป 20 วัน โดยทำงานร่วมกับทีมงานคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำทีมโดย ทีมผ่าตัด ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ศัลยแพทย์หลอดเลือด และทีมวิสัญญี ซึ่งผลจากการเฝ้าติดตามผู้ป่วยไม่พบอาการแทรกซ้อน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องกลับมาฟอกไตเหมือนดังเดิม นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า วันนี้โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี มีความพร้อมที่จะทำการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตให้กับผู้ป่วยในสภาวะไตวายเฉียบพลัน เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีได้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่สามารถทำงานและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจว่าภายในกลุ่ม 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี สามารถให้บริการได้และพร้อมที่จะรับผู้ป่วย ส่วนในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตรายนี้นับเป็นผลสำเร็จ จากการเฝ้าติดตามของทีมแพทย์พบว่าสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่มีผลบแทรกซ้อนใดๆ จึงอยากเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตรศรัทธาร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคอวัยวะ เพื่อนำมาต่อลมหายใจผู้ป่วย ด้าน นพ.สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด กล่าวว่า โรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ หากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดการตระหนักในการดูแลสุขภาพ จากกลุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรัง อันได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมีภาวะแทรกซ้อน กลายเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน จ.ราชบุรี มีผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 573 ราย ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 613 ราย Khaosod online 22.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร