Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก.วิทย์-มก.พัฒนาเครื่องจักรปรุงก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ ได้รสชาติคงที่  

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ มก. ประกาศความสำเร็จหลังพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ สำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 28 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยมีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ บริษัท บางสมบุญ จำกัด ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่สามารถช่วยสนับสนุนในธุรกิจแฟรนไชน์และกิจการร้านอาหาร ให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หลักการ “วิศวกรรมย้อนรอย” ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนการนำเข้าและช่วยลดดุลการค้าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยจากต่างประเทศตามความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ ด้วยคุณภาพ ราคาที่สามารถแข่งขันได้ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าสามารถจัดการออกแบบระบบควบคุม ออกแบบระบบการป้อนโดยใช้คอมพิวเตอร์ แนวคิดตรงนี้ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับระบบต่างๆในการผลิต หรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารในระดับโรงแรม 5ดาว การควบคุมการผสมทำให้รสชาดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทางด้านผู้ประกอบการ นางนงพุธ ชื่นชม กรรมการบริหารของ บจก. บางสมบุญ เล่าว่า การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ การควบคุมความคงที่ของรสชาติอาหารถือเป็นเรื่องที่ยาก เพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะช่วยทำให้เกิดความแม่นยำของรสชาด และยังสามารถลดการใช้แรงงานคนในการปรุงอาหารด้วย ต้องขอขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ช่วยกันสนับสนุนและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารนี้ สำหรับตัวเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม มีหลักในการทำงาน คือ สามารถป้อนเครื่องปรุงทั้งชนิดผงและของเหลว ลงสู่ภาชนะที่กำหนดได้โดยอ้างอิงปริมาณจากสูตรจากต้นตำรับ เครื่องปรุงอาหารระบบอัตโนมัติจะมีส่วนหลักทั้งหมดสองส่วน คือส่วนป้อนวัตถุดิบที่เป็นผงและส่วนป้อนเครื่องปรุงที่เป็นของเหลว เครื่องปรุงที่เป็นผงจะถูกบรรจุอยู่ในถังบรรจุซึ่งมีใบกวน คอยกวนวัตถุดิบ ในส่วนล่างของถังบรรจุจะติดตั้งส่วนตวงวัดเครื่องปรุง และวัตถุดิบจะถูกป้อนลงสู่ภาชนะบรรจุโดยใช้กระบอกลมในการผลักส่วนตวงวัดเครื่องปรุง วัตถุดิบจะหล่นลงสู่ภาชนะบรรจุโดยแรงโน้มถ่วงของโลก สำหรับเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวจะถูกบรรจุใน กระบอกบรรจุ ในส่วนฝาปิดด้านบนของกระบอกจะมีท่อสวมต่อสำหรับป้อนความดันเข้าสู่กระบอกบรรจุ ของเหลว เพื่อช่วยในการลำเลียงของเหลวไปตามระบบ ในส่วนด้านล่างของกระบอกจะมีท่อต่อลำเลียง วัตถุดิบเพื่อรอป้อนเข้าสู่ภาชนะ โดยควบคุมการจ่าย และควบคุมปริมาณวัตถุดิบของเหลวผ่านวาล์ว ซึ่งจะควบคุมการเปิดปิด โดยระบบลมผ่านวาล์วควบคุมการจ่ายลม ซึ่งอุปกรณ์และ ส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกติดตั้งบนรถเข็นสำหรับขายอาหาร เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะผู้ดำเนินงานวิจัยได้ทำการทดสอบความสามารถในการทำงานของเครื่องโดยการทดสอบกับเครื่องปรุงจริงที่ได้รับจากร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บ ซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับ โดยมี เครื่องปรุงชนิดผง 4 ชนิด ได้แก่ กุ้งแห้ง ถั่วลิสงคั่วป่น พริกแห้งป่น น้ำตาลทราย และเครื่องปรุงของเหลว 3 ชนิด ได้แก่ น้ำปลา น้ำส้มสายชู และน้ำเชื่อม โดยทดสอบเดินเครื่องและปรับค่าให้ใกล้เคียงสูตรที่ได้รับจากต้น ตำรับ และพิจารณาผลที่ได้ในแง่ของความแม่นยำ และความคลาดเคลื่อน พบว่ามีความแม่นยำถึง 92-99% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการพึ่งพอใจ "ถือได้ว่าเป็นไปตามความต้องการ ของผู้ประกอบการและเจ้าของสูตร ทั้งในเรื่องของความคงที่ของรสชาติของก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และระยะเวลาใน การทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำในแต่ละชามจนพร้อมเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า" Manager online 28.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร