Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อย.เผยผลตรวจ “น้ำปลา” ตรานกขั้วโลก สารอาหารไม่ถึงเกณฑ์ เข้าข่ายอาหารปลอม  

อย. ประกาศผลตรวจคุณภาพ “น้ำปลา” ยี่ห้อ “นกขั้วโลก” พบไนโตรเจนมีน้อยกว่าที่กำหนด และไม่พบกรดแอลกลูตามิค เข้าข่ายอาหารปลอม คุณค่าทางอาหารไม่ถึงเกณฑ์ มีโทษทั้งจำคุกและปรับ จ่อดำเนินคดีแล้ว วันนี้ (13 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ลงนามโดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ประกาศเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ผลการตรวจคุณภาพน้ำปลาผสม ยี่ห้อ “นกขั้วโลก” เลข อย. 10-1-04243-1-0021 วันหมดอายุ MFG 09042018 EXP 09042020 ผลิตและจำหน่ายในชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์รุ่งเรือง กรุ๊ป ซึ่งเก็บตัวอย่างมาตรวจเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 ผลการตรวจพบปริมาณไนโตรเจน 0.12 กรัมต่อลิตร และตรวจไม่พบกรดแอลกลูตามิคต่อในโตรเจนทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 203 ) พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 323 พ.ศ. 2553 เรื่องน้ำปลา ที่กำหนดให้ปริมาณไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อน้ำปลา 1 ลิตร และปริมาณกรดกลูตามิคต่อในโตรเจนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 0.4 แต่ต้องไม่เกิน 1.3 เนื่องจากผลวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหารขาดเกินกว่าร้อยละ 30 จากเกณฑ์กำหนด จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย. อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป Manager online 13.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร