Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วว. เผยในรอบปีใช้วิทย์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2 ล้านบาท  

วว. เผยผลดำเนินงานส่งเสริม วทน. ในรอบ 1 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมไทย กว่า 2 พันล้านบาท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยผลการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคม โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในรอบ 1 ปี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจสังคมไทย 2 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมต่อการลงทุน 1.95 เท่า พร้อมมุ่งขับเคลื่อนองค์กร 4 ด้าน Bio-based, Appropriate technology, Total Solution Provider, Area based หวังสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยถือเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ เนื่องจากต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นนำวิทยาศาสตร์พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจนและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “ดังนั้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2561) วว. ในฐานะหน่วยงานวิจัยของประเทศ จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs OTOP ด้วย วทน. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาคประชาชนและธุรกิจ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจไทย” ด้าน ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา วว. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค เป็นจำนวนเงิน 2,180.9986 ล้านบาท จากงบประมาณเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น 1,121.2108 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนถึง 1.95 เท่า หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 1,849.2691 ล้านบาท สามารถลดต้นทุนการผลิต เกิดการลงทุนที่เพิ่ม มีการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้กว่า 896.0579 ล้านบาท สำหรับด้านสังคม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 331.7296 ล้านบาท ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการเจ็บป่วย ลดค่ากำจัดของเหลือ/ของเสียจากการผลิต การจัดการผลสิ่งแวดล้อม และการไม่ถูกตีกลับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านคุณภาพลดลง ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงแผนการดำเนินงานด้าน วทน. ของ วว. ในอนาคต ว่า มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ การวิจัยและพัฒนาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ (Bio-based) การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (Appropriate technology) การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (Total Solution Provider) และการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เชิงพื้นที่ (Area based) เพื่อตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจของไทยให้ยั่งยืนและทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป ผู้สนใจติดต่อขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 Call center วว. โทร. 0 2577 9300 E-mail : tistr@tistr.or.th www.tistr.or.th Manager online 26.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร