Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

แก้ปัญหา”ขยะวัชพืช”ในแม่น้ำ รัฐ-เอกชนร่วมมือเปลี่ยนผักตบชวาเป็น”เชื้อเพลิงชีวภาพ  

นอกเหนือจากขยะต่างๆ รวมถึง “ขยะพลาสติก” ที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองและกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ปริมาณผักตบขวาจำนวนมากในแม่น้ำลำคลองก็เป็นปัญหา “ขยะวัชพืช” ที่ต้องเร่งจัดการเช่นกัน ล่าสุด กระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัทเชลล์กำลังจะศึกษาความคุ้มค่าในการเปลี่ยนผักตบชวาเป็นก๊าซหุงต้มหรือเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ร่วมมือกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผักตบชวามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มหรือเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก และในเร็วๆ นี้ จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย หากมีความเป็นไปได้ในการลงทุนก็จะช่วยแก้ปัญหาผักตบชวาที่มีปริมาณมากจนกลายเป็นขยะวัชพืชในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ซึ่งแต่ละปีรัฐต้องเสียงบประมาณอย่างมากในการกำจัด ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 เคยมีการศึกษาการนำผักตบชวามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า และมีแผนจะจัดตั้งโรงไฟฟ้านำร่องดังกล่าวบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีน แต่เมื่อศึกษาแล้วพบว่าวัตถุดิบและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่เหมาะสม จึงไม่ได้จัดตั้งโรงไฟฟ้า สำหรับการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า มี 4 จังหวัดที่มีผักตบชวาปริมาณมาก ได้แก่ 1. สุพรรณบุรี มีปริมาณผักตบชวา 1.4 แสนตันต่อปี ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 1.1 แสนลูกบาศก์เมตรต่อปี 2. นครปฐม มี 1.13 แสนตันต่อปี ผลิตได้ 9 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อปี 3. ชัยนาท มี 1 แสนตันต่อปี ผลิตได้ 8.7 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อปี และ4. สมุทรสาคร มี 5 พันตันต่อปี ผลิตได้ 4 พันลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่เมื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการตั้งโรงไฟฟ้าจากผักตบชวาพบว่า ต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนนานถึง 15-26 ปี จึงเห็นว่าควรนำก๊าซชีวภาพที่ได้มาผลิตเป็นก๊าซหุงต้ม (LPG)จะเหมาะกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อจะมีการศึกษาใหม่อีกครั้ง จะสำรวจผักตบชวาในพื้นที่ดังกล่าวใหม่ รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม หากจะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ คาดว่าต้องใช้เวลาศึกษา 1 ปี แต่หากเป็นนโยบายเร่งด่วน ควรนำโครงการนำร่องที่เคยศึกาไว้แล้วมาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินโครงการ Manager online 08.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร