Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

"นักพัฒนาซอฟต์แวร์" ครองแชมป์ "งานที่ดีที่สุดแห่งปี 2019"  

มนุษย์เราต้องการที่จะทำงานน้อยๆ แต่ได้เงินเดือนสูงๆ ในแต่ความเป็นจริงแล้ว งานที่ได้เงินเดือนสูง มักจะมาพร้อมกับความเครียดมากมาย วันนี้จะมาดูกันว่า งานที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้ เข้าข่าย “งานที่ดีที่สุดแห่งปี 2019” หรือไม่? รายงานของ U.S. News & World Report ระบุว่า อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอาชีพที่ดีที่สุดในปีใหม่นี้ เงินเดือนเฉลี่ยสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่ 101,790 ดอลลาร์ หรือราว 3,200,000 บาทต่อปี และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.9 เปอร์เซ็นต์ ตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะไม่ได้มีอัตราเฉลี่ยของเงินเดือนสูงที่สุด หรือไม่ได้มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุด แต่คาดการณ์ว่าความต้องการในตำแหน่งงานนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซนต์ ระหว่างปี ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2026 Rebecca Koenig ผู้สื่อข่าวของ U.S. News and World Report กล่าวว่า ระดับความเครียดโดยเฉลี่ยช่วยให้อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ เพราะเป็นงานที่มีความเครียดน้อยกว่างานอื่นๆ ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่ติด 10 อันดับแรกของการจัดอันดับงานที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในปี 2019 ได้แก่ อาชีพกุมารแพทย์ (อันดับที่ 8) พยาบาลเวชปฏิบัติ (อันดับที่ 7) และทันตแพทย์ (อันดับที่ 4) ส่วนอันดับที่ 2 คืออาชีพนักสถิติ ซึ่งกระโดดขึ้นมาสี่อันดับจากเมื่อปีที่แล้ว และอัตราการว่างงานของอาชีพนี้ก็ลดลงจาก 1.4 เปอร์เซนต์ เหลือเพียง 0.9 เปอร์เซนต์ในปีนี้ แม้ว่าคุณจะมีอาชีพที่ดีเยี่ยม แต่ถ้าหากไม่มีใครจ้างงาน หรือคู่แข่งในทักษะเดียวกันยังว่างงานกันอยู่มาก ก็คงไม่มีความหมาย ดังนั้นอัตราการว่างงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าอาชีพใดควรจะอยู่ในอันดับต้นๆ สรุป 10 อันดับแรกของอาชีพที่ดีที่สุดในปี ค.ศ. 2019 อันดับ 1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ อันดับ 2 นักสถิติ อันดับ 3 ผู้ช่วยแพทย์ อันดับ 4 ทันตแพทย์ อันดับ 5 มี 2 อาชีพ ได้แก่ ทันตแพทย์จัดฟัน และพยาบาลผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ อันดับ 7 อาชีพพยาบาลเวชปฏิบัติ อันดับ 8 กุมารแพทย์ และอันดับ 9 มี 4 อาชีพด้วยกัน ได้แก่ สูตินรีแพทย์, ศัลย์แพทย์ในช่องปากและใบหน้าขากรรไกร, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ และอายุรแพทย์ U.S. News & World Report ดึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานสูงสุดนี้มาจากสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อคำนวณว่าอาชีพไหนคืออาชีพที่ดีที่สุด โดยอาศัย 7 ปัจจัยในการคำนวณ อาทิ เงินเดือนเฉลี่ย อัตราการว่างงาน การเติบโตในระยะเวลา 10 ปี โอกาสการทำงานในอนาคต ระดับความเครียด และสมดุลของชีวิตในการทำงาน Voice of America 16.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร