Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ทดสอบโดรนควบคุมฝุ่นละอองเฉพาะพื้นที่  

ทดสอบโดรนควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลระหว่าง 18-20 ม.ค.62 หลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ทดลองและทดสอบการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเริ่มจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสยามปฐพีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานร่วม โดยมีแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ดังนี้ 1.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเอกชน ร่วมดำเนินการทดลองและทดสอบการปฏิบัติ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ฉีดพ่นน้ำผสมสารลดแรงตึงผิว (B9X) เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย สวนวชิรเบญจทัศ ตลาดนัดจตุจักร โรงพยาบาลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยทำการทดลองและทดสอบเป็นไปตามหลักวิชาการ พร้อมทำการศึกษาตัวอย่างจากประเทศที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) หรืออุปกรณ์และสารเคมีอื่นๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จ 2.แผนการทดลองและทดสอบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และทำการทดสอบ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จำนวน 25 ลำ พร้อมผู้บังคับอากาศยาน ทำการทดลองและทดสอบ ดังนี้ วันที่ 18 มกราคม 2562 ทดลองและทดสอบการปฏิบัติในพื้นที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ เมืองทองธานี วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ทดลองและทดสอบในพื้นที่ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร นอกจากนี้ยังมีแผนในการดำเนินการประสานงานและขอรับการสนับสนุนข้อมูล จากหน่วยงานต่างประเทศที่มีขีดความสามารถและมีประสบการณ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งแผนการปฏิบัติในอนาคต หากผลการทดสอบ ประสบความสำเร็จ จะได้พิจารณา ขยายผลการดำเนินการไปยังพื้นที่เป้าหมายอื่นต่อไป Manager online 19.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร