Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

คนอเมริกันเกือบครึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือด หลังมีการปรับเกณฑ์ใหม่   

รายงานฉบับใหม่ประเมิณว่า เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ป่วยเป็นโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดบาง หลังมีการปรับเกณฑ์วัดอาการความดันโลหิตสูงใหม่ สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกัน กล่าวว่า ผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ เป็นโรคหัวใจมากกว่า 121 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 ถ้าไม่นับผู้ที่มีอาการความดันโลหิตสูง ประชากรราว 24 ล้านคนหรือ 9% มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆ เช่น มีอาการหัวใจล้มเหลว หรือหลอดเลือดอุดตัน แพทย์หญิง Mariell Jessup หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของสมาคมโรคหัวใจ กล่าวว่า การตรวจวัดความรุนแรงของโรค จะแสดงให้เห็นว่ามีจุดไหนบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ก่อนหน้านี้อาการความดันโลหิตสูง คือการที่ค่าความดันตัวบนอยู่ที่ 140 เป็นอย่างน้อย และค่าความดันตัวล่างอยู่ที่ 90 หรือมากกว่านั้น แต่หลังจากที่ใช้แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ฉบับใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ระดับความดันเฉลี่ยที่ 130/80 ถือว่ามีอาการความดันสูง การใช้ค่าใหม่ทำให้คนใส่ใจถึงความเสี่ยงจากความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นที่มาของอาการหัวใจวาย อาการเส้นเลือดอุดตันในสมอง ตลอดจนปัญหาสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย และมีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีอาการเหล่านี้ที่สามารถควบคุมอาการไว้ได้ การที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ยาในทันที ขั้นตอนแรก คือการตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ และสำหรับผู้ที่ใช้ยาก็ควรตั้งเป้าหมายแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ออกกำลังกาย และพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุของอาการความดันโลหิตสูงถึง 90% รายงานดังกล่าวเป็นรายงานสถิติประจำปีที่ได้รับการปรับให้ทันสมัยโดยสมาคมโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) และสถาบันอื่นๆ ทั้งนี้โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรสหรัฐฯ 1 คนในทุกๆ 3 คน และคร่าชีวิตชาวอเมริกันมากกว่าโรคมะเร็งทุกชนิด และโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคปอดบวมมารวมกัน Voice of America 06.02.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร