Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วศ.ยกระดับคุณภาพสิ่งทอสกลนคร  

วศ.ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จังหวัดสกลนคร พร้อมเสนอเป็นชุมชนต้นแบบ ปี'63 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร่วมกับ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และ น.ส.สกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อาจารย์มนูญ จิตใจฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพฯ ว่าที่พันตรี ดร.สมชาย อุดร อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มทร.กรุงเทพฯ และ ผศ.นิรมล ศากยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนโยธี ราชเทวี กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นด้านพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชุมชน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อนำ วทน.ช่วยพัฒนาการผลิตผ้าทอของชุมชนให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงนำเสนอจังหวัดสกลนครเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนที่สนใจนำไปเป็นแนวทางดำเนินงานนำ วทน.พัฒนาคุณภาพสร้างนวัตกรรมสิ่งทอของชุมชนตนเองอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีข้อเสนอแนะ การพัฒนาด้านการสร้างมาตรฐานของคราม การสร้างมาตรฐานของสิ่งทอ การสร้างมาตรฐานของเครื่องมือการทอ การใช้ประโยชน์จากต้นครามทั้งต้น วิธีการใช้ฝ้ายและกัญชงร่วมกัน รวมทั้งวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังให้เป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มเติม Manager online 7.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร