Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วช.ชวนสนุกกับ "เศรษฐกิจหมุนเวียน" รับวันเด็กที่ "ถนนสายวิทย์"  

วช.เปิดบูธ “Circular Economy by NRCT” ในงานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “ถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว” สอดรับแนวคิด BCG Model ตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ จุดประกายให้เยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ วช. ได้นำผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ชื่อสถานี “Circular Economy by NRCT” จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ 1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล เป็นการนำถุงพลาสติกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับวัสดุมวลคละหยาบ หรือทรายละเอียด แล้วเทส่วนผสมทั้งหมดลงในภาชนะโลหะสำหรับผสมร้อน ทำการคั่วจนเข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมที่เข้ากันได้ดีเทลงในแบบหล่อเหล็ก ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำออกไปใช้งานเหมือนบล็อกปูถนนปกติทั่วไป 2.ธนาคารบีบขวดพลาสติก เป็นเครื่องรับซื้อขวดพลาสติกที่สามารถบีบอัดขวดให้มีขนาดเล็กลง ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 3.กำไลรักษ์โลก เป็นกำไลรูปแบบต่างๆ ที่สามารถบรรจุถุงที่ใช้ซ้ำแทนถุงพลาสติกได้ โดยผู้ใช้สวมไปได้ทุกที่และเมื่อต้องการใช้ถุงก็ดึงออกมา เมื่อใช้เสร็จก็มีกลไกวิธีการในการม้วนเก็บกลับเข้าไปอย่างง่ายดาย 4.บล็อกทางเท้าน้ำผ่านได้จากจีโอโพลิเมอร์และขยะหลอดดูดน้ำ จากวัสดุเหลือทิ้งในสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์ ได้แก่ เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ และขยะหลอด ดูดน้ำที่มีอยู่ในปริมาณมากจากขยะทั่วไป ทำบล็อกทางเท้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 5.ภาชนะโฟมย่อยสลายได้จากกล้วย ใช้ทดแทนภาชนะพลาสติก ลดขยะ พลาสติกที่ก่อให้เกิดมลพิษและมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูง ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และ 6.คูล ทู ทัช (ถ้วยไบโอโฟม) เป็นการนำเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากกระดาษอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษมาผสมในโฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบจากพลาสติกชีวภาพเพื่อช่วยให้วัสดุมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นการสนับสนุนการใช้โฟมที่ผลิตจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ วช.จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และโรงเรียนที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมผลงานดังกล่าวได้ใน “งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ Manager online 9.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร