Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

UNEP ตอกย้ำ!! 7 มาตรการจัดการขยะ ภาครัฐต้องส่อง 360 องศา!  

หลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการงดแจกถุงพลาสติกของห้างร้านมักจะอ้าง 1) ให้ไปแก้ที่ระบบจัดการขยะดีกว่า 2) รัฐยังปล่อยให้นำเข้าขยะพลาสติก ฯลฯ คือมีข้ออ้างต่างๆ นานาที่ตัวเองจะไม่ปรับพฤติกรรม จริงๆ แล้วต้องทำหมดทุกมาตรการ และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย มาตรการจัดการขยะที่ยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับการลดที่ต้นทาง (Reduce) ก่อน เหมือนการลดใช้ถุงพลาสติกก็เป็นต้นทางของผู้บริโภค แต่ให้ไกลกว่านั้น มันต้องไปปรับที่ต้นทางของการผลิตบรรจุภัณฑ์และตัวผลิตภัณฑ์เลย รายงานล่าสุดของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้เสนอมาตรการต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในแต่ละช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างมาตรการที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการ คือ 1. ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ (eco-design) ให้ใช้วัสดุน้อยลงและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ 2. ห้ามหรือจำกัดการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิล เช่น ห้ามผลิตถุงพลาสติกชนิดบาง ช้อนส้อมและหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 3. จัดระบบแยกขยะที่ต้นทางและระบบจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท (ต้องควบคู่กัน ไม่งั้นก็เจอวลีฮิตตลอดกาล "แยกไปก็เทรวมกันอยู่ดี") 4. การใช้หลักการ EPR ให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายเข้ามาช่วยจัดระบบเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์และซากผลิตภัณฑ์ 5. เพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ใหม่ 6. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 7. มาตรการห้ามนำเข้าขยะรีไซเคิลทุกประเภท อันนี้ Admin เห็นว่าต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน (ตอนนี้ ภาครัฐก็ควบคุมการนำเข้าขยะพลาสติกแล้ว แต่ประเภทอื่นๆ ก็ต้องควบคุมหรือห้ามนำเข้าด้วย) มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถขอร้องให้ภาคเอกชนหรือประชาชนทำโดยสมัครใจ เพราะมันจะมีพวกที่ไม่ให้ความร่วมมือเยอะ ต้องอาศัยการออกกฎหมายเพื่อจัดระบบกติกาทางสังคมใหม่ ซึ่งอยากเสนอให้กรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยนำข้อเสนอนี้ไปใช้ในการยกร่างกฎหมายใหม่ด้วย ข้อมูลอ้างอิง เพจ CHULA Zero Waste Manager online 12.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร