Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ครม.เคาะ 3 เรื่อง แผนการอุดมฯ-งบ ววน. และงบพัฒนากำลังคน  

ครม.เคาะ 3 เรื่องรวด แผนการอุดมฯ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ – กรอบงบ ววน. ปี 64 และกรอบงบอุดมฯ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนฯ ตามความต้องการของประเทศ 14 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 10,250 ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 47,192 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ตามที่ อว. เสนอ ซึ่งร่างแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาก่อนหน้านี้แล้ว โดย(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลนให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ การสร้าง Career for the future สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการพัฒนาทักษะให้มีงานหรืออาชีพที่มีผลิตภาพหรือรายได้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และวิจัยอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยที่เป็นการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการทำงานร่วมกันเป็น Consortium ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยสังคมที่นำไปแก้ปัญหาได้จริง โดยทำงานร่วมกับภาคสังคมและชุมชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนากำลังคน และระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบความต้องการประเทศ และยกระดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก Manager online 14.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร