Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิทย์จีนพัฒนา “เกราะ” ป้องกันผลกระทบจากการใช้สารกำจัดวัชพืช  

สำนักข่าวซินหวา สื่อทางการจีน รายงาน (16 ม.ค.) สถาบันวิทยาศาสตร์กายภาพแห่งเหอเฝย สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้พัฒนาสารป้องกันที่สามารถลดผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชที่มีต่อพืชได้ การใช้สารกำจัดวัชพืชเป็นขั้นตอนทั่วไปในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของพืชหรือต้นไม้ที่ไม่ใช่เป้าหมาย ถึงขั้นตายหรือให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง อู๋เจิ้งเหยียน ผู้นำการวิจัยเรื่องนี้จากสถาบันฯ ระบุว่า สารป้องกันดังกล่าวสามารถปรับสถานะเป็นได้ทั้งไฮโดรฟิลลิก (Hydrophilic) และไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) หรือสถานะชอบน้ำกับไม่ชอบน้ำ จากการสัมผัสกับรังสีอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตบนใบของพืชที่เพาะปลูก ในสภาวะไม่ชอบน้ำ ความสามารถในการยึดเกาะของสารดังกล่าวจะลดลง จึงช่วยปกป้องพืชผลได้ ขณะที่ในสภาวะไม่ชอบน้ำ สารดังกล่าวจะช่วยให้ส่วนใบของพืชดูดซับปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ “สารชนิดนี้มีหน้าที่คล้าย ‘เกราะ’ ของพืช มันสามารถใช้ได้มากกว่า 3 ครั้ง ทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการกำจัดวัชพืชในฤดูกาลเพาะปลูกได้ทั้ง 1 ฤดู” อู๋กล่าว การค้นพบดังกล่าวได้รับการเผยแพร่โดยวารสารเคมีและวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Chemistry and Engineering) ของสมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society) Manager online 16.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร