Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เผยความสำเร็จคัดกรองผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับด้วยปัสสาวะ  

วช.ประสบความสำเร็จโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ พบวิธีใหม่คัดกรองผู้ป่วยด้วยการตรวจปัสสาวะ ขยับใกล้เป้าหมายกำจัดโรคให้หมดใน 5 ปี คนไทยกว่า 20,000 รายต่อปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุระหว่าง 40-60 ปี เป็นโรคที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งชนิดนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารทุนวิจัยหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงขับเคลื่อนโครงการวิจัยขนาดใหญ่ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจน เรียกว่า “โครงการวิจัยท้าทายไทย”สนับสนุนทุนให้กับโครงการ “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” ให้แก่เครือข่ายการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแกนนำ สู่การตั้งเป้าท้าทายให้โรคพยาธิใบไม้ตับหมดไปจากประเทศไทยภายใน 5 ปี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานบริหารทุนวิจัยหลักของประเทศ และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการวิจัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งอยู่ในโครงการวิจัยท้าทายไทยที่เป็นกลยุทธ์หลัก และได้จัดสรรทุนให้โครงการ “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” ตั้งแต่ปี 2559 โดยเป็นโครงการที่ท้าทายนักวิจัยได้ศึกษาและดำเนินการให้โรคพยาธิใบไม้ตับหมดไปใน 5 ปี บูรณาการความร่วมมือของนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ และที่สำคัญคือความร่วมมือจากชุมชนทุกภาคส่วนในพื้นที่หลัก เพื่อการเกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน "จากการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการวิจัยนี้ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากจากการทำวิจัยและนำผลไปใช้ในพื้นที่ ซึ่งก่อเกิดผลกระทบในการลดอัตราผู้ป่วย การติดเชื้อ ตลอดจนอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างน่าภาคภูมิใจ” รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีได้กล่าวว่า นับตั้งแต่ ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2559-2568 เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 บัดนี้ได้ผ่านมาแล้ว 3 ปีและกำลังอยู่ในปีที่ 4 แล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณบูรณาการผ่านกระทรวงสาธารณสุข โดยอยู่ในแผนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และได้ให้งบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ และโรพยาบาลจังหวัดในภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด "จะเห็นได้ว่าเริ่มมีงบกระมาณในการจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลเริ่มให้อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการปัญหานี้แล้ว ก็พอจะเชื่อได้ว่าโอกาสที่จะต่อสู้กับโรคร้ายนี้เริ่มจะพอมองเห็นความเป็นจริงขึ้นมาแล้ว ที่เหลืออยู่ก็จะต้องคอยติดตามการปฎิบัติงานของภาครัฐต่อไป” ทีมผู้จัดการวิทยาศาสตร์ได้ สัมภาษณ์ ดร.กุลธิดา ยะสะกะ หนึ่งในทีมวิจัยจากภาคปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงงานวิจัยว่าหนึ่งในสาเหตุหลักของการก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี คือการที่ผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยกว่าจะรู้อีกทีก็กลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีไปแล้ว วิธีการหนึ่งในความพยายามลดอุบัติการโรคมะเร็งท่อน้ำดี คือ การกำจัดพยาธิใบไม้ตับให้หมดไปจากพื้นที่ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโดยการตรวจอุจจาระตามวิธีมาตรฐานที่ถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานนั้นมีประสิทธิภาพต่ำ เพื่อแก้ปัญหานี้คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีใหม่ โดยใช้ตัวตรวจจับจำเพาะที่สามารถตรวจหาสารคัดหลั่งของพยาธิในปัสสาวะในรูปแบบชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับขึ้นมา อีกทั้งเพื่อการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตามนโยบายทศวรรษแห่งการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในปี 2559 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองประชาชนใน 21 จังหวัดในประเทศไทย จำนวนประชากรที่ได้รับการตรวจปัสสาวะประมาณ 20,000 คน และพบว่า มีอัตราชุกของพยาธิใบไม้ตับสูงถึง 40% ในขณะที่การตรวจอุจจาระพบอุบัติการ 10% ดังนั้นการตรวจปัสสาวะจะปฏิรูปการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป Manager online 20.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร