*31...
 

 หัวข้อข่าว โครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน ปี 2547
สำนักหอสมุดฯจัดโครงการส่งเสริมเผยแพร่ฯ ณ โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม วันที่ 11 สิงหาคม 2547
Update .: 16/8/2550