*31...
 

 หัวข้อข่าว โครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน ปี 2548
สำนักหอสมุดฯจัดโครงการส่งเสริมเผยแพร่ฯ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 30-31 มกราคม 2548
Update .: 16/8/2550