*31...
 

 หัวข้อข่าว โครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน ปี 2549
สำนักหอสมุดฯจัดโครงการส่งเสริมเผยแพร่ฯ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 25-27 เมษายน 2549
Update .: 16/8/2550