*31...
 

 หัวข้อข่าว โครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน ปี 2550
สำนักหอสมุดฯจัดโครงการส่งเสริมเผยแพร่ฯ อ.เมือง จ.พิจิตร วันที่ 27-31 มีนาคม 2550
Update .: 16/8/2550