*31...
   
.: HOME
 1. ผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นข้อมูลด้านการผลิตอาหารที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ เช่น
อาหารพื้นบ้านจาก ภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ข้าวเกรียบสมุนไพร
แหนมปลา ปลายอ ส้มฟัก ไส้กรอกอีสาน ซอสปรุงรส ฯลฯ
 
 2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้
ป็นข้อมูลด้านการแปรรูปและการถนอมอาหารและการแปรรูป
ผักผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม
ผลไม้กวน พืชผักบรรจุขวด ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ผักและ ผลไม้จาก
การหมัก การทำเค็ม การทำแห้ง ฯลฯ
 

เป็นข้อมูลด้านการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นพื้นบ้านมาผลิต เป็น
งานหัตถกรรม ที่สวยงาม และเป็นธรรมชาติ เช่น การทำดอกไม้
ประดิษฐ์ หัตถกรรม จากกระดาษเช่น บัตรอวยพร ซองจดหมาย
ถุง กระเป๋า เครื่องจักสาน และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น
เปลือก ข้าวโพด เกล็ดปลา ใบไม้ ฯลฯ มาผลิตแบบงานหัตถกรรม
ต่าง ๆ

 
 4. เคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ

เป็นข้อมูลด้านเคมีภัณฑ์อย่างง่ายจำพวกสูตรน้ำยาทำความสะอาด
จาน กระจก น้ำยา ซักแห้ง น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องสำอางจาก
สมุนไพร เช่น สูตรแชมพู สบู่ครีมนวดผม ครีมล้างหน้า ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากธรรมชาติ และใช้วัตถุดิบพื้นบ้าน และ
สมุนไพร พื้นบ้านต่าง ๆ

 
 5. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็นข้อมูลด้านเทคโนโลยีอย่างง่ายที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เกิดจากการถ่ายทอด ประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่น เช่น
การสกัดน้ำมันงา น้ำมันมะพร้าว การทำปุ๋ยหมัก เทคโนโลยี
พลังงาน แสงอาทิตย์อย่างง่ายการย้อมสีธรรมชาติ การทำเครื่อง
หอมไทย การกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้ สมุนไพรพื้นบ้าน ฯลฯ