*31...
   
.: HOME
  ผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นข้อมูลด้านการผลิตอาหารที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ เช่น
อาหารพื้นบ้านจาก ภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ข้าวเกรียบสมุนไพร
แหนมปลา ปลายอ ส้มฟัก ไส้กรอกอีสาน ซอสปรุงรส ฯลฯ