*31...
   
.: HOME
  ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็นข้อมูลด้านเทคโนโลยีอย่างง่ายที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เกิดจากการถ่ายทอด ประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่น เช่น
การสกัดน้ำมันงา น้ำมันมะพร้าว การทำปุ๋ยหมัก เทคโนโลยี
พลังงาน แสงอาทิตย์อย่างง่ายการย้อมสีธรรมชาติ การทำเครื่อง
หอมไทย การกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้ สมุนไพรพื้นบ้าน ฯลฯ