รถประจำทางที่ผ่าน

สาย : 8, 44, 67, 92, 97, 157, ปอ.509, ปอ.44, ปอ.67, ปอ.92, ปอ.157