แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
   
     
 
 
   
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 


REACH Watch

        สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำแหล่งเรียนรู้ REACH Watch ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการอุตสาหกรรมและการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง REACH (ระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป) และใช้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบเพื่อประกาศใช้ เป็นกฎหมายใหม่ สำหรับการควบคุมการใช้สารเคมีของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายนี้จะทำให้ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจการค้าอย่างกว้างขวาง

       ข้อมูลเอกสารและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบ REACH ในแหล่งเรียนรู้ REACH Watch รวบรวมมาจากการค้นหาคัดเลือกข้อมูลข่าวสารรายงาน ที่เผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปองค์กร และสถาบันที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับระเบียบ REACH ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ของหน่วยงานองค์กรเอกชนทั้งกลุ่มที่สนับสนุน และคัดค้านการประกาศใช้นโยบายสารเคมีใหม่นี้ และเพื่อให้สามารถค้นคว้าศึกษาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้โดยสะดวกรวดเร็ว จึงได้จัดกลุ่มข้อมูลโดยยึดเป้าหมายของการค้นหาข้อมูล เป็นหลัก เช่น การค้นหา ข้อมูลหรือคำตอบพื้น ๆ เกี่ยวกับระเบียบ REACH สามารถค้นได้จากกลุ่มคำถามที่พบบ่อย คำอธิบายความหมายของอักษรย่อหรือคำศัพท์ หรือ กลุ่มงานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH ซึ่งรวบรวมเอกสารที่วิทยากรใช้ประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนา หรือ การค้นหาข้อมูลเชิงลึก เช่น แนวทางปฏิบัติทางเทคนิคของข้อกำหนด สามารถค้นคว้าศึกษาได้จาก REACH CONTENT และกลุ่มเอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH เป็นต้น นอกจากนี้ในแต่ละกลุ่มข้อมูลยังได้จัดทำ    หัวเรื่องหลัก (drop down) ไว้ให้เลือกค้นในกรณีที่ไม่ต้องการใช้คำสำคัญ (key words) ค้นเรื่องด้วยตนเอง

       แหล่งเรียนรู้ REACH Watch ได้ทำการเชื่อมโยงกับแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารที่รวบรวมไว้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ( download) ได้โดยสะดวก และ ได้เก็บสำรองข้อมูลไว้บริการที่สำนักหอสมุด ฯ ด้วย เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของผู้ค้นคว้าได้ ในกรณีที่แหล่งเผยแพร่ได้ยกเลิกการบริการข้อมูลและเอกสารไปแล้ว

 

   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  

 

 

 

 

 
 
 
 


   
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, January 30, 2012 10:26 AM