แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
      REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC


*Note.. คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

Title I GENERAL ISSUES
  Chapter 1 Aim, scope and application
 

Chapter 2

Definitions and general provision

Title II

REGISTRATION OF SUBSTANCES
  Chapter 1
General obligation to register and information requirements
  Chapter 2 Substances regarded as being registered
  Chapter 3 Obligation to register and information requirements for certain types of isolated intermediates
  Chapter 4 Common provisions for all registrations
  Chapter 5

Transitional provisions applicable to phase-in substances and  notified substances

Title III DATA SHARING AND AVOIDANCE OF UNNECESSARY TESTING
  Chapter 1 Objectives and general rules
  Chapter 2 Rules for non-phase-in substances and registrants of phase-in substances who have not pre-registered
  Chapter 3 Rules for phase-in-substances

Title IV

INFORMATION IN THE SUPPLY CHAIN
Title V DOWNSTREAM USERS
Title VI EVALUATION
  Chapter 1

Dossier evaluation

  Chapter 2

Substance evaluation

  Chapter 3 Evaluation of intermediates
  Chapter 4 Common provisions
Title VII AUTHORISATION
  Chapter 1

Authorisation requirement

  Chapter 2 Granting of authorisations
  Chapter 3 Authorisations in the supply chain
Title VIII

RESTRICTIONS ON THE MANUFACTURING, PLACING ON THE MARKET AND USE OF CERTAIN DANGEROUS SUBSTANCES AND PREPARATIONS

  Chapter 1 General issues
  Chapter 2 Restrictions process
Title IX FEES AND CHARGES TITLE X AGENCY
Title XI CLASSIFICATION AND LABELLING INVENTORY
Title X II INFORMATION
TITLE XIII COMPETENT AUTHORITIES
TITLE XIV ENFORCEMENT
TITLE XV TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
     
  Annex I GENERAL PROVISIONS FOR ASSESSING SUBSTANCES AND PREPARING CHEMICAL SAFETY REPORTS
  Annex II GUIDE TO THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS
  Annex III CRITERIA FOR SUBSTANCES REGISTERED IN QUANTITIES BETWEEN 1 AND 10 TONNES
  Annex IV EXEMPTIONS FROM THE OBLIGATION TO REGISTER IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 2(7)(a)
  Annex V EXEMPTIONS FROM THE OBLIGATION TO REGISTER IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 2(7)(b)
  Annex VI INFORMATION REQUIREMENTS REFERRED TO IN ARTICLE 10
  Annex VII STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF ONE TONNE OR MORE
  Annex VIII STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 10 TONNES OR MORE
  Annex IX STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 100 TONNES OR MORE
  Annex X STANDARD INFORMATION REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES MANUFACTURED OR IMPORTED IN QUANTITIES OF 1000 TONNES OR MORE
  Annex XI GENERAL RULES FOR ADAPTATION OF THE STANDARD TESTING REGIME SETOUT IN ANNEXES VII TO X
  Annex XII GENERAL PROVISIONS FOR DOWNSTREAM USERS TO ASSESS SUBSTANCES AND PREPARE CHEMICAL SAFETY REPORTS
  Annex XIII CRITERIA FOR THE IDENTIFICATION OF PERSISTENT, BIOACCUMULATIVE ANDTOXIC SUBSTANCES, AND VERY PERSISTENT AND VERY BIOACCUMULATIVE SUBSTANCES
  Annex XIV LIST OF SUBSTANCES SUBJECT TO AUTHORISATION
  Annex XV DOSSIERS
  Annex XVI SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS
  Annex XVII RESTRICTIONS ON THE MANUFACTURE, PLACING ON THE MARKET AND USE OF CERTAIN DANGEROUS SUBSTANCES, PREPARATIONS AND ARTICLES


   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Sunday, September 26, 2010 12:38 PM