แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
   
     
 
 
   
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

    สำนักหอสมุดฯ
     REACH Watch
          บัญชีสารเคมี

                         สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ REACH
          ความเป็นมา
                        
REACH คืออะไร?
          เมนู
                        
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
                         คำถามที่พบบ่อย
                             -  หมวด REACH impact
                             -  หมวด Procedure
                             -  หมวด Chemical policy
                        
บทความเกี่ยวกับ REACH
                        
REACH Content
                        รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
                             -  หมวด REACH
                             -  หมวด REACH study
                             -  หมวด Technical guidance
                         เอกสารรายงานเกี่ยวกับ REACH
                             -  หมวด REACH
                             -  หมวด Industrial impact
                             -  หมวด Chemical policy
                             -  หมวด Impact study
                             -  หมวด Technical guidance
                             -  หมวด High production volume

                         งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
                             -  หมวด Industrial impact
                             -  หมวด REACH
                             -  หมวด Chemical policy
                         คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
                             -  นิยามศัพท์
                             -  ศัพท์ทั่วไป
                             -  กฎหมายยุโรป
                         คำย่อเกี่ยวกับ REACH
                         กฎหมายควบคุมสารอันตราย
          เครือข่ายการเรียนรู้
                     
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
                                เทคโนโลยี

                     ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
                     Journal Link
                     ความปลอดภัยด้านสารเคมี

                     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

           ถามตอบ / แนะนำ
                         กระดานถามตอบ


    
   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Sunday, September 26, 2010 12:37 PM