หาเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  

รายการที่ 1 ถึง 10 จากที่พบ 16 รายการ   

Homepage
Url
Institute
References
Chemical information
Access
Ligislation Supplier Update Fee Records
Academic Government Organization Commercial
Chemical Identity
Chemical
Properties
Chemical Formular Structure Classification Labeling Uses
Search
Browse
CAS No. Ec No. Substance names (IUPAC) Synonyme Tradename Physico-chemical Toxicology Eco-toxicology CAS No. EINECS Chemical name Structure Tradename Chemical name Group of substances Usage
ChemIDplus http://chem.sis.nlm.nih.g
ov/chemidplus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Mar 08
free
382,100
ESIS (European chemical Substances Information System) http://ecb.jrc.it/esis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
free
~100,204
H-Class Database,Nordic Council of Ministers http://apps.ke.mi.se/hcla
ss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Oct 07
partially free
 
PTCL Safety Officer home page, Oxford University http://msds.chem.ox.ac.uk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Aug 08
 
 
The Chemical Database, University of Akron http://ull.chemistry.uakr
on.edu/erd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Jul 07
 
25,496
ChemBioFinder.com http://chembiofinderbeta.
cambridgesoft.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
register
>500,000
Genetic Toxicology (GENE-TOX) http://toxnet.nlm.nih.gov
/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 May 08
Free
>3,000
Household Products Database http://householdproducts.
nlm.nih.gov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 July 07
Free
> 7,000
Haz-Map: Occupational Health Database http://hazmap.nlm.nih.gov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 July 05
Free
 
TOXNET Database (Toxicology Data Network) http://toxnet.nlm.nih.gov
/cgi-bin/sis/htmlgen?index.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Free
 

รายชื่อเว็บทั้งหมดในฐาน 17 รายชื่อ
หน้าที่    1 | 2  

ย้อนกลับ   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 1024x768
All comments please mail to
Webmaster


สถิติจาก truehit.net
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:37 PM
กลับหน้าหลัก