พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการ :  

รายการที่ 1 ถึง 30  จากที่พบ  40 รายการ
ลำดับ
คำศัพท์ (English)
คำศัพท์ (ไทย)
1.
Actors in the supply chain ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
2.
Agency องค์กรกลาง
3.
Alloy อัลลอย
4.
Article ผลิตภัณฑ์
5.
Competent authority หน่วยงานซึ่งทรงอำนาจ
6.
Distributor ผู้จัดจำหน่าย
7.
Downstream users ผู้ใช้ปลายน้ำ
8.
Full study report รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
9.
Identified use การใช้ตามที่ระบุ
10.
Import การนำเข้า
11.
Importer ผู้นำเข้า
12.
Intermediate สารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
13.
Manufacturer ผู้ผลิต
14.
Manufacturing การผลิต
15.
Monomer โมโนเมอร์
16.
Not chemically modified substance สารเคมีที่ไม่มีการดัดแปลงทางเคมี
17.
Notified substance สารเคมีที่มีการจดแจ้ง
18.
Per year ต่อปี
19.
phase-in substance สารเคมีที่เข้าระบบในช่วงต้น
20.
Placing on the market การจำหน่าย
21.
Polymer พอลิเมอร์
22.
Preparation เคมีภัณฑ์
23.
Producer of an article ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
24.
Product and process orientated research and development การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
25.
Recipient of a substance or a Preparation ผู้รับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
26.
Recipient of an article ผู้รับผลิตภัณฑ์
27.
Registrant ผู้จดทะเบียน
28.
Registration’s own use การใช้ของผู้จดทะเบียน
29.
Restriction การจำกัดการใช้
30.
Robust study summary บทสรุปการศึกษาฉบับเข้มข้น

หน้าที่    1 | 2  

   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:47 PM