การจดทะเบียนล่วงหน้า (Pre-registration)
การจดแจ้ง (Notification)
การแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing)
การส่งและรับข้อมูลระหว่างกันในห่วงโซ่อุปทาน (Communication the supply chain)
การจำแนกประเภทและการติดฉลาก (Classification & Labeling)
GHS


  การจดทะเบียนล่วงหน้า (Pre-registration)
ความหมาย : 
       ผู้ผลิตหรือนำเข้าสารเคมีต้องจดทะเบียนล่วงหน้า  สารที่จัดอยู่ในกลุ่ม phase-in substances การจดทะเบียนล่วงหน้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผู้จดทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการจดทะเบียนตามปริมาณและความเป็นอันตรายของสารตั้งแต่ 3-11 ปี หากไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนล่วงหน้าจะต้องดำเนินการจดทะเบียนทันทีก่อนผลิตหรือนำเข้าในสหภาพยุโรป ผู้ยื่นจดทะเบียนล่วงหน้าต้องยื่นเสนอข้อมูลและเอกสาร เพื่อการจดทะเบียนล่วงหน้า โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน


   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:46 PM