สารที่อยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียน
กระบวนการที่ยกเว้นสำหรับการผลิตหรือใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์บางชนิด
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)
รายการสารเคมีที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
รายชื่อสารเคมีที่อยู่ในข่ายต้องขออนุญาต


  สารที่อยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียน
ความหมาย : 

      ก. สารเคมีและสารประกอบของสารเคมี (Substance and its compound) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ สังเคราะห์ขึ้นและหมายรวมถึงสารเจือปน (Additive) ที่ใส่ไว้เพื่อช่วยให้สารนั้นคงตัวและสิ่งปนเปื้อน (Impurity) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีอยู่ในสารนั้นด้วย

      ข. สารเคมีในของผสม (Preparation/mixture) ที่อยู่ในรูปของของแข็งหรือสารละลายที่ประกอบด้วยสารเคมีตั้งแต่สองชนิดขึ้น

      ค. สารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ (Substances in articles / products) เช่นเสื้อผ้า รองเท้า หากสารนั้นแพร่กระจายออกมาขณะใช้งานปกติ(Intend to be released under normal or reasonably foreseeable conditions of use) และมีปริมาณในผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าหรือผลิตได้ทั้งปีเกินกว่า 1 ตัน   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:46 PM