REACH คืออะไร
กรอบเวลาของ REACH
ผู้เกี่ยวข้องในกฏหมาย REACH และหน้าที่


  ผู้เกี่ยวข้องในกฏหมาย REACH และหน้าที่
ความหมาย : 

ผู้เกี่ยวข้องในกฎหมาย REACH แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

            ก. ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

-   ผู้ผลิตสารเคมี (Manufactures of substances)

-   ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (Producers of articles)

-   ผู้นำเข้าสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ (Importers of Substances or articles)                                  

-   ผู้ใช้ปลายน้ำ (Downstream Users)

-   ผู้จำหน่าย (Distributors)

 

            ข. หน่วยงานซึ่งทรงอำนาจ ได้แก่ องค์กรกลาง รัฐสมาชิก และ  คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

                            

           ค. บุคคลที่สาม หมายถึง องค์กรเอกชน หรือสาธารณะ เช่น บุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ และประเทศนอกสหภาพยุโรป    

 

หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในกฎหมาย REACH

 

 

ผู้ประกอบการ

 

European Chemicals Agency, ECHA

หน่วยงานซึ่งทรงอำนาจของรัฐสมาชิก

คณะกรรมาธิการ

(Commission)

การจดทะเบียน (Registration)

 

§      ยื่นข้อมูล

§      จัดทำ Risk assessment และ risk management

§      ปรับข้อมูลที่เคยยื่นจดทะเบียนไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

§      นำเสนอวิธีการตรวจสอบ (testing proposal)

 

§   จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการจดทะเบียน

§   ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

§   จัดระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่ สาธารณะ

 

§     พิจารณาตัดสินการรับ/ปฏิเสธการจด ทะเบียน และติดตาม ความคืบหน้าของการดำเนินการ

§     กำกับดูแลให้มีการจดทะเบียน

 

 

 

           

-

การประเมิน (Evaluation)

 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ถูกเรียกขอ

 

ประสานงานและให้การสนับสนุนในขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน

 

§     ทบทวนข้อมูลผลประเมินที่ได้รับ

§     ตัดสินว่าจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

§     พิจารณาตัดสินและสรุปผลประเมิน

 

พิจารณาตัดสินเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในระหว่างหน่วยงานซึ่งทรงอำนาจของรัฐสมาชิก

การอนุญาต (Authorisation)

 

ยื่นขออนุญาต

 

§  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อการ อนุญาต

§  ให้การสนับสนุนในขั้นตอนการพิจารณา

 

ประเทศสมาชิกอนุญาตเฉพาะในกรณีที่การใช้สารเคมีจำกัดอยู่ในเขตประเทศของตนและไม่ได้จำหน่ายทั่วไปใน ประชาคม

 

 

 

 

พิจารณาตัดสินลำดับความสำคัญและการอนุญาตสำหรับในเขต ประชาคมทั้งหมด

การจำกัดการใช้สารเคมี (Restriction)

 

นำเสนอผลประเมินเกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจละสังคม

 

ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกต

 

ให้การเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจำกัดฯ

 

พิจารณาตัดสินเพื่อจำกัดการผลิตการจำหน่ายและการใช้ในเขตประชาคม

อื่นๆ  

 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ถูกเรียกขอ

 

ประสานงานและให้การสนับสนุนในขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน

 

§     ทบทวนข้อมูลผลประเมินที่ได้รับ

§     ตัดสินว่าจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

§     พิจารณาตัดสินและสรุปผลประเมิน

 

พิจารณาตัดสินเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถ  ตกลงกันได้ในระหว่างหน่วยงานซึ่งทรงอำนาจของรัฐสมาชิก   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:46 PM