การจดทะเบียน (Registration)
การขออนุญาตใช้สารเคมี (Authorization)
การจำกัดการผลิต การจำหน่าย หรือใช้สารเคมี (Restriction)
การประเมิน (Evaluation)


  การประเมิน (Evaluation)
ความหมาย : 

กระบวนการประเมิน แบ่งเป็น

            ก. การประเมินข้อมูลที่ยื่นจดทะเบียน (Dossier Evaluation)     เพื่อ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่ยื่นจดทะเบียน

            ข. การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (Substance Evaluation) โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากทำนายคุณสมบัติของสารนั้นด้วย QSARs ประกอบการพิจารณา เพื่อพิจารณาว่ามีสารเคมีใดที่ควรจะมีการเรียกข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้จดทะเบียนต้องนำเสนอแผนการศึกษาทดลองTesting Proposal) ส่วนที่ต้องเพิ่มเติม ให้พิจารณาเห็นชอบก่อน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทดสอบโดยเฉพาะกับสัตว์ทดลอง

สารเคมีที่อยู่ในข่ายต้องประเมิน คือ สารที่มีปริมาณการผลิตหรือนำเข้า ปีละ 100 ตันขึ้นไป ซึ่งคาดว่าจะมีราว 5,000 ชนิด รวม ถึงสารที่แม้จะมีการผลิตหรือนำเข้าน้อย แต่ถ้าเป็นสารที่ต้องระวัง (substance of concern) เช่น สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ และ สารที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ (CMR) ก็ต้องรับการตรวจประเมินด้วย   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:46 PM