การจดทะเบียน (Registration)
การขออนุญาตใช้สารเคมี (Authorization)
การจำกัดการผลิต การจำหน่าย หรือใช้สารเคมี (Restriction)
การประเมิน (Evaluation)


  การจดทะเบียน (Registration)
ความหมาย : 

       ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสารเคมี เพื่อจำหน่ายในตลาดร่วมยุโรป ปริมาณรวมตั้งแต่ 1 ตัน/ปี/ราย ต้องจดทะเบียนสารเคมีที่ผลิต หรือนำเข้าโดยยื่นเสนอข้อมูลทางเทคนิค (technical dossier)  เกี่ยวกับ คุณสมบัติและพิษของสารเคมีให้ Central Agency หากปริมาณการผลิตหรือนำเข้าสารเคมีปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า 10 ตัน/ปี ผู้จดทะเบียนจะต้องทำรายการประเมินความเสียงเสนอด้วย เมื่อองค์กรกลางได้รับ และตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและรายงานแล้ว ก็จะส่งให้กับหน่วยงานของประเทศสมาชิก(Member State Agency (MA) ตรวจประเมินต่อไป   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:46 PM