การจดทะเบียน (Registration)
การขออนุญาตใช้สารเคมี (Authorization)
การจำกัดการผลิต การจำหน่าย หรือใช้สารเคมี (Restriction)
การประเมิน (Evaluation)


  การขออนุญาตใช้สารเคมี (Authorization)
ความหมาย : 

       ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารเคมี ต้องยื่นเสนอข้อมูลและรายงานการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อขออนุญาตก่อนการผลิต ใช้ หรือวางจำหน่ายสารเคมีที่ต้องระมัดระวังในการใช้และการสัมผัสเป็นอย่างมาก (high concerned substances) ได้แก่ สารกลุ่ม CMR และสารที่มีพิษตกค้างยาวนาน  (Persistent Organic Pollutants, POPs) ซึ่งมีราว 2,000 รายการ และผู้ขออนุญาตต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถผลิตหรือใช้สารนั้นตามวิธีและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้อย่างปลอดภัย พร้อมกันนี้ ผู้ขออนุญาตต้องเสนอแนวทางการใช้สารเคมีหรือกระบวนการอื่น แทนสารหรือกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้อยู่ให้พิจารณาด้วย หน่วยงานของประเทศสมาชิกมีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้สารเฉพาะในประเทศของตนเท่านั้น  รายชื่อสารที่ต้องขออนุญาตมีการประกาศอยู่ใน ภาคผนวก XIV   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:46 PM