ตามที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกแตก เศษแก้ว และแบบปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้ง ที่เป็นเซรามิก แก้ว และการใช้ประโยชน์ เพื่อใช้แหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้มีการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้ง และลดปัญหาผลกระทบของวัสดุเหลือทิ้งต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเข้าวัตถุดิบ ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากต่างประเทศ


วิธีที่คุ้มค่าสำหรับแยกคืนลิเทียมจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนโดยใช้รีเวิร์สออสโมซิสและการตกตะกอน : มุมมองในภาพรวม
วิธีและระบบอัตโนมัติสำหรับเก็บรวบรวมขยะพลาสติกในทะเล
การสำรวจศักยภาพของวัสดุทางเลือกที่เกิดขึ้นเพื่อลดป้ญหาขยะพลาสติกในทะเล
พลาสติกใช้ครั้งเดียว : แผนที่นำทางสู่ความยั่งยืน
ข้อจำกัดด้านกฎหมายของพลาสติกใช้ครั้งเดียวและไมโครพลาสติก
สถานการณ์พลาสติก : มุมมองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2018
เศษเหลือทิ้งจากผักและผลไม้ : การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์
พอลิเอสเทอร์พอลิออลจากพอลิเมอร์รีไซเคิลและขยะอย่างขวดเครื่องดื่มพลาสติก
วัสดุก่อสร้างรีไซเคิลจากสไตโรโฟมทนไฟไม่ใช้แล้วและวิธีผลิต
กรรมวิธีแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งเส้นใยแก้วนำแสงDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM

สถิติจาก truehit.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ