Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

     ตามที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกแตก เศษแก้ว และแบบปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้ง ที่เป็นเซรามิก แก้ว และการใช้ประโยชน์ เพื่อใช้แหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้มีการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้ง และลดปัญหาผลกระทบของวัสดุเหลือทิ้งต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเข้าวัตถุดิบ ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากต่างประเทศ


กรรมวิธีจัดการและการใช้ประโยชน์แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ใยหิน
วิธีจัดการผงซีเมนต์ที่เหลือทิ้งในเตาเผาปูน
แนวทางการแปรใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยพลาสติกและการนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน - บทปริทัศน์
กระบวนการนำวัสดุที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับคืนจากวัสดุเหลือทิ้งในสถานที่ก่อสร้าง และการติดตั้งระบบ
ชิ้นส่วนปะการังเทียมและวิธีการทำ
วิธีแปรใช้ใหม่พลาสติก
การศึกษาการแยกพิมพ์ของกระดาษพิมพ์เลเซอร์ใช้แล้วด้วยสารเคมีที่เป็นกลาง
อุปกรณ์สำหรับแปรใช้ใหม่ขยะแบบอัตโนมัติและระบบกำจัดขยะ
วิธีผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนน้ำหนักเบาจากวัสดุเหลือทิ้งอย่างเศษมัน ซากพืชที่มีเส้นใย และโฟมพอลิยูรีเทน
วิธีแปรใช้ใหม่ผลิตภัณฑ์พลาสติกDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Saturday November 14, 2015 6:15 AM

สถิติจาก truehit.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ