Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

     ตามที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกแตก เศษแก้ว และแบบปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้ง ที่เป็นเซรามิก แก้ว และการใช้ประโยชน์ เพื่อใช้แหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้มีการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้ง และลดปัญหาผลกระทบของวัสดุเหลือทิ้งต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเข้าวัตถุดิบ ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากต่างประเทศ


กรรมวิธีเตรียมวานิลลินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีทางเคมี
การนำเซลล์แสงอาทิตย์กลับมาใช้ใหม่
ขยะอาหาร...สู่เทคโนโลยีการผลิตยางรถ
เชื้อเพลิงแข็งจากเปลือกมะเขือเทศโดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอนไนเซชัน : การศึกษาผลของตัวแปรในกระบวนการ
การรีไซเคิลเส้นใยเสริมแรงในพอลิเมอร์ : บทปริทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิล การนำมาใช้ใหม่ และสมบัติของเส้นใยรีไซเคิล
ไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วผลิตโดยใช้ถ่านกระดูกสัตว์และแหล่งความร้อนจากแสงอาทิตย์
วิธีและอุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลขยะพอลเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว
เรซินสไตรีนิกที่มีพอลิสไตรีนรีไซเคิลเป็นส่วนผสม
กรรมวิธีจัดการและการใช้ประโยชน์แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ใยหิน
วิธีจัดการผงซีเมนต์ที่เหลือทิ้งในเตาเผาปูนDownload Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Wednesday May 3, 2017 0:14 AM

สถิติจาก truehit.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ