สืบค้นตามกลุ่มฐานข้อมูล  
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 28 รายการ

 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    เป็นฐานข้อมูลเอกสารประเภทหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งบทความที่น่าสนใจจากวารสารไทย และต่างประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสารรายงานทางวิชาการจากหน่วยงาน สถาบัน และองค์การระหว่างประเทศ เอกสารสิทธิบัตร ฉบับเต็มที่มีในสำนักหอสมุดฯ และเอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ปัจจุบันรายการหนังสือสามารถอ่านข้อมูลจากหน้าสารบัญได้
 ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    เป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากแนวคิดที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในศูนย์ประสานงานสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการศึกษา รวม 18 แห่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมของบทความภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง เริ่มจัดทำในปี 2547-ปัจจุบัน
 ฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    เป็นฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการเครือข่าย e-library ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจัดทำในปี 2547-ปัจจุบัน
 ฐานข้อมูลดรรชนีมาตรฐานอาหารสากลของ Codex Alimentarius
    เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานอาหารสากล หรือมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex or Codex Alimentarius) กำหนดโดยคณะกรรมาธิการโครงการ มาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ / ดับลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission-CAC) ที่จัดพิมพ์อยู่ในเอกสารชุด Codex Atimentarius and Sampling และ Codex Alimentarius (Edition ที่ 2) (ยกเว้น Volumn 9 ซึ่งขณะนี้เป็น Draft) Revision (September 1999) เท่านั้น โดยในฐานข้อมูลนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Codex Standard, Guideline, Recommended International Code of Hygienic Practice
 ฐานข้อมูลวิธีทดสอบ (US EPA Test Methods) ใน Code of Federal Regulations (CFR)
    เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่น Air Pollution Control, Water Pollution Control ประกาศใช้และเผยแพร่อยู่ในเอกสารชุด CFR (มีทั้งหมด 50 titles) ในส่วนของ USEPA อยู่ใน Titles 40:Protection of Envirionment ฐานข้อมูลชุดนี้ได้รวบรวมเฉพาะวิธีทดสอบ (Test Method) ที่เผยแพร่อยู่ในเอกสารชุด CFR เท่านั้น สามารถอ่าน Fulltext ได้
 ฐานข้อมูลรายชื่อเอกสารมาตรฐานที่มีในข่ายงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ ว&ท (ศปว.)
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมแหล่งบริการข้อมูลเอกสารมาตรฐาน โดยรวบรวมจากแหล่งบริการภายใต้ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากฐานข้อมูลจะได้รายชื่อเอกสารมาตรฐานพร้อมแหล่งบริการข้อมูล
 ฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฐานข้อมูลประกอบด้วยชื่อบทความ, ชื่อเอกสาร และขอบข่าย รวมทั้งลิงค์ไปยังข้อมูลฉบับเต็มเมื่อข้อมูลนั้นได้เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว
 ฐานข้อมูลมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (NFPA Standards)
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่กำหนดโดยหน่วยงาน National Fire Protection Association ผลการสืบค้นจะได้ชื่อเรื่อง หมายเลขมาตรฐาน และปีที่ประกาศใช้
 ฐานข้อมูลรวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
    เว็บเพจที่รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านมาตรฐานเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ ได้โดย สะดวก รวดเร็ว
 ฐานข้อมูล Patent Glossary
    เป็นฐานข้อมูลที่อธิบายคำศัพท์ของระบบสิทธิบัตร

หน้าที่   1 | 2 | 3  

   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:16 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร