สืบค้นตามกลุ่มฐานข้อมูล  
รายการที่ 11 - 20 จากทั้งหมด 28 รายการ

 ฐานข้อมูล Patent File
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องจากเอกสารสิทธิบัตร
 ฐานข้อมูล Thai's Foreign Patent
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในประเทศนั้น ๆ
 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีน่าสนใจ 'Patent Gallery'
    เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากเอกสารสิทธิบัตรประเทศต่าง ๆ
 ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled File)
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศทุกประเภทที่มีในสำนักหอสมุดฯ คัดเลือกตามหัวข้อที่กำหนดและจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกพร้อมใช้ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสารนิเทศตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว เช่น Biodiesel, Chitin & Chitosan
 ฐานข้อมูลบทความน่าสนใจ
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับติดตามความก้าวหน้าและเรื่องที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกจากวารสาร วิชาการต่างประเทศ
 ฐานข้อมูล Web Directory สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ อาทิ สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง มากกว่า 100 เว็บไซต์

 ฐานข้อมูลข่าวสารราชการของ วศ.
    เป็นฐานข้อมูลเอกสารมาตรา 7 และ 9 ของ วศ. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 ได้แก่เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานและสิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ
 ฐานข้อมูลบทความวิทยุกระจายเสียง
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความที่เรียบเรียงขึ้นโดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ประชาชนได้รับทราบ ในรายการสาระยามบ่าย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เวลา 16.30-17.00 น. เป็นประจำทุกเดือน
 ฐานข้อมูล REACH Watch
    เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรปภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดฯ และ หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการอุตสาหกรรมและการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศต่อไป
 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
    เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การศึกษาการพัฒนาต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงครองราชย์ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 60 ปี ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในรูปแบบของ Web Base

หน้าที่   1 | 2 | 3  

   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:16 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร