สืบค้นตามกลุ่มฐานข้อมูล  
รายการที่ 21 - 28 จากทั้งหมด 28 รายการ

 ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค
    เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเกษตรกรรมไทยของเกษตรกรในแต่ละเขตภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมวิธีปฏิบัติ ขั้นตอน แนวทางการแก้ไขที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดฯ นอกจากนี้ สำนักหอสมุดฯ ได้รวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้หลายช่องทางจากจุดบริการเดียว
 ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกและการใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า แก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้มีการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งและลดปัญหาที่เกิดจาวัสดุเหลือทิ้งต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเข้าวัตถุดิบที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากต่างประเทศ

 ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์
    เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้ขอรับบริการที่ไม่สะดวกในการมาใช้บริการห้องสมุดด้วยตนเองโดยผู้ขอรับบริการสามารถส่งคำถามหรือเรื่องที่ต้องการค้นผ่านทางแบบขอรับบริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งคำตอบให้แก่ผู้ขอรับบริการต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นเรื่องที่ต้องการได้จากฐานข้อมูลบริการค้นเรื่องที่มีผู้สนใจค้นพร้อมคำตอบ ซึ่งบอกแหล่งสารนิเทศหรือรายการเอกสารที่สืบค้นได้ รวมทั้งหากสนใจต้องการขอสำเนาเอกสารสามารถติดต่อขอรับบริการได้
 ฐานข้อมูลวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความที่เรียบเรียงขึ้นโดยบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อเผยแพร่ในวารสารของกรมฯ ซึ่งได้นำข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วารสารฉบับที่ 1 ปี 2496 จนถึงฉบับปัจจุบันมาทำเป็นฐานข้อมูลให้ผู้สนใจสืบค้นและอ่านบทความฉบับเต็มในรูปดิจิตอลไฟล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชม
 ฐานข้อมูล e-content
    เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทางมาห้องสมุด รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยการสืบค้นข้อมูลได้จากชื่อวารสาร ชื่อบทความและชื่อผู้เขียนช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา และยังสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานเขียนของผู้เขียนแต่ละราย
 ฐานข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัยของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารรายงาน เอกสารประเมินงานวิชาการ เอกสารวิจัยของบุคลาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 2534-ปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถอ่านผลงานได้แบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับเต็ม) เพื่อเป็นการถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ องค์ความรู้ของบุคลากร หากผู้สนใจต้องการขอสำเนาเอกสาร สามารถติดต่อขอรับบริการได้
 ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมโครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน ตั้งแต่ปี 2545-2550 เพื่อเผยแพร่สารประโยชน์ ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนุ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มข้าราชการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้เห็นความสำคัญและเกิดแรงจูงใจในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

 ฐานข้อมูลประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย และประวัติของนักวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจของโลก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

หน้าที่   1 | 2 | 3  

   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:16 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร