โครงการพระราชดำริภาคตะวันออกได้แก่ 1. โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี 2.2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก
 

 

โครงการพระราชดำริภาคตะวันออก

 

1. โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก


 

1. โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

 ความเป็นมา
               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสำนักงาน กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาและได้พระราชดำริเกี่ยวกับงาน
พัฒนาสรุปได้ดังนี้ ให้พิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บริเวณเขาชีโอน ติดกับ
เขตวัดญาณสังวราราม อยู่ในเขตตำบลนาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวนประมาณ 360 ไร่ และพื้นที่โดยรอบโครงการป่าสิริเจริญวรรษมีอาณาเขตตามแนวสันเขาสูงทางด้านทิศเหนือ
และใต้สำหรับด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ให้ใช้แนวที่พ้นจากเขตโครง การพอประมาณสมควรจัดทำเป็น โครงการปลูกป่าปริมณฑลตามความเหมาะสม

 
วัตถุประสงค์
                 1. เพื่อดูแลรักษาสวนป่าสิริเจริญวรรษให้มีความอุดมสมบูรณ์และ เป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นที่ อยู่อาศัยของ

                      สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป
                 2. เพื่อให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาและที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
                 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์
หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มดำเนินการปี 2534 - 2543 รวม 10 ปี
พื้นที่โครงการ ประมาณ 3,900 ไร่

«กลับสู่ด้านบน
 


 

2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

 ความเป็นมา
              สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ใน พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อให้คงความอุดม สมบูรณ์สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้ดำเนินการในรูปโครงการอัน เนื่องมา จากพระราชดำริ ในการนี้สำนักราชเลขา โดยท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ได้มี หนังสือ ที่ รล 0009/3244 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 แจ้งกรมป่าไม้ให้พิจารณา ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ เพื่อสนองพระราชดำริ
วัตถุประสงค์
                 1. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าธรรมชาติที่ เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวและแห่งสุดท้ายใน ภาค
ตะวันออก
                 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกและเสื่อมสภาพให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์โดยเร็ว
                 3. เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสำรวจหาข้อมูลทางวิชาการในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                 4. เพื่อพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 5 โครงการ (โครงการหมู่บ้านป่าไม้เดิมให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้)
                 5. ทำการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณแนวกันชนรอบเขต อนุรักษ์ให้มีความรู้มีจิตสำนึกและเล็งเห็น ความสำคัญของ
ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์

 
ที่ตั้งโครงการ จ.ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/ระยอง/ปราจีนบุรี/จันทบุรี


หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานป่าไม้จังหวัด


ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มดำเนินการปี 2539 - 2543 รวม 5 ปี

«กลับสู่ด้านบน


 


ที่มา 1.http://www.ubu.ac.th/home/oard4/hsbung.html
2.http://www.dnp.go.th/planing/special_project/page2.htm
3.
หนังสือในหลวง ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ