พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่สนพระทัยใฝ่รู้และทรงศึกษาอย่างจริงจัง ลึกซึ้งในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  การเกษตร   การชลประทาน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในด้านส่วนพระองค์นั้นทรงศึกษาคิดค้นสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง
       เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ   เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงเป็น
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ในส่วนของเว็บไซต์นี้ ได้รวบรวมพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  ให้สามารถ ศึกษาหาความรู้  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

• เทคโนโลยีในหลวงด้านการเกษตร
อ่านต่อ..

• เทคโนโลยีในหลวงทางการศึกษา
อ่านต่อ..

• เทคโนโลยีในหลวงกับการสื่อสาร  และคมนาคม
อ่านต่อ..


• เทคโนโลยีในหลวงกับด้านการแพทย ์และการสาธารณสุข
อ่านต่อ..

• เทคโนโลยีในหลวงกับการจัดการ ทรัพยากรประมง
อ่านต่อ..


• เทคโนโลยีในหลวงกับพลังงาน
อ่านต่อ..

• เทคโนโลยีในหลวงกับสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ..

• เทคโนโลยีในหลวงกับสารสนเทศ
อ่านต่อ..

•  เครือข่ายกาญจนาภิเษก
•  สำนักราชเลขาธิการ

•  โครงการ ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
•  เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง