• หน้าแรก
• พระราชประวัติ
• พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี
   - ที่มาของวันเทคโนโลยีไทย

   - ศิลปะและวัฒนธรรม
   -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   -
การศึกษา
   -
การแพทย์และสาธารณสุข
   -
การสื่อสารและคมนาคม
   -
พลังงาน
   -
สิ่งแวดล้อม
   -
การเกษตร
   - การบริหารจัดการน้ำ
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
ที่มาของวันเทคโนโลยีไทย
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงเป็นนักดนตรีและเป็นดุริยกวี
พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถทางดนตรีสูงมากพระองค์หนึ่ง ในฐานะนักดนตรีทรงเป็นนักดนตรี ที่มีพระปรีชาสามารถในทางบรรเลงเยี่ยงนักดนตรีอาชีพ

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านจิตกรรม
ถ้าจะกล่าวถึงศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตรกรรมเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่พระองค์สนพระราชหฤทัยมากจนกระทั่งได้ทรงฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เอง

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านจิตกรรม
ศิลปกรรมสาขาประติมากรรมเป็นสาขาหนึ่งของวิจิตรศิลป์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนี้ด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่ง พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการในงานประติมากรรมด้วยพระองค์เอง

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านภาพถ่าย
การถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระหฤทัยอย่างจริงจังมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงศึกษา และทรงฝึกด้วยพระองค์เอง จนทรงเป็นนักถ่ายรูปที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง

พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคอมพิวเตอร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยและให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ และทรงให้การสนับสนุน การค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน และประเทศต่อไป

พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการศึกษา

โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมและทั่วถึง ในการให้การศึกษาในประเทศ จึงทรงได้มีพระราชดำริ ให้ดำเนินโครงการต่างๆ ทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในประเทศ

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โครงการ "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามพระราชประสงค์" ได้เกิดขึ้นจาก พระราชดำริในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ ที่ต้องการให้เป็นโลกของความรู้ ที่มีการนำเอาวิชาการแขนงต่างๆ มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในหลวงกับงานพัฒนาบุคลากร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ของประเทศ โดยได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบส เพื่อให้ความช่วยเหลือ ต่อประชาชนที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของการหาความรู้

พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในสุขภาพและความเป็นอยู่ ของประชาชนชาวไทย จึงได้มีพระราชดำริในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในประเทศไทย
เรือพระราชทานเวชพาหน์: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษัท อู่เรือกรุงเทพ จำกัด ต่อเรือยนต์ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทาน ให้สภากาชาดไทย ใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รักษาพยาบาลราษฎรตามลำน้ำ และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "เวชพาหน์"
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสื่อสาร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจทุกประเภท นอกจากนั้นเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ยังมีความสำคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาของประเทศในอนาคต

พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน

โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยาก ของประชาชน ชาวไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของแหล่งพลังงาน ทดแทน ที่สามารถนำมาใช้งานในประเทศ ยามเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง

สิทธิบัตรน้ำมันปาล์ม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขอจดสิทธิบัตร ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544 ได้สิทธิบัตรเลขที่ 10764 ในชื่อ "การใช้น้ำมันปาล์ม กลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล"
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการสิ่งแวดล้อม

กังหันน้ำชัยพัฒนา
จากการที่สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลง เกิดเป็นภาวะมลพิษ อันเกิดจากน้ำเน่าเสียที่มี อัตราและปริมาณสูงขึ้น จนยากแก่การแก้ไขให้บรรเทา เบาบาง และกลับมีแนวโน้ม รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระราชดำริให้ ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ แบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตขึ้นได้เองในประเทศ

หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง (Dilution)
หลักการบำบัดน้ำเสีย โดยการทำให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมา จากพระราชดำริ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" โดยใช้หลักการตามธรรมชาติ แห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) การใช้น้ำคุณภาพดี มาช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสีย หรือที่เรียกกันว่า "น้ำดี ไล่น้ำเสีย" นั้น ได้แก่การใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ำเน่าเสียออกไป และช่วยให้น้ำ เน่าเสีย มีสภาพเจือจางลง

พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ทฤษฎี "แกล้งดิน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน เริ่มจาก "แกล้งดินให้เปรี้ยว" ด้วยการ ทำให้ดินแห้ง และเปียกสลับกันไป ถึงขั้น "แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด" จนกระทั่งถึงจุดที่ พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าว ให้สามารถ ปลูกพืชได้

ทฤษฎีป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาก ารชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสียหน้าดิน ที่อุดมสมบูรณ์ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็น พืชพื้นบ้านของไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ในการช่วยป้องกัน การชะล้างพังทลายของ หน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดิน

โครงการจัดสรรที่ดินนิคมสหกรณ์สวรรคโลก เฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิสายใจไทยฯ จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรจัดทำโครงการ จัดสรรที่ดิน ที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ในพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ เพื่อจัดสรรให้แก่สมาชิกสายใจไทย 100 ราย พร้อมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ประจำในระยะยาว
โครงการธนาคารข้าว
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวปีละประมาณ ๑๙ ล้านตัน (ข้อมูลในปี ๒๕๓๐) และเพิ่มเป็น ๒๕.๙ ล้านตัน (ข้อมูลในปี ๒๕๔๕)  เป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งของโลก นับเป็นประเทศที่มีธัญพืชและทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ยิ่งแห่งหนึ่ง แต่ก็ยังมีผู้คนในชนบทจำนวนมาก ภายหลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวในนาของตนไปแล้ว กลับขาดแคลนข้าวที่จะบริโภค หรือใช้ทำพันธุ์ในฤดูเพาะปลูกครั้งต่อไป
โครงการธนาคารโค-กระบือ
เราเพิ่งตระหนักว่า โค-กระบือ มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ผ่านมานี้เอง ประมาณว่ามีความต้องการโค-กระบือ เพื่อใช้งานปีละ ๖-๘ ล้านตัว แต่ในปัจจุบัน ทั่วประเทศมีการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่องานดังกล่าวเพียง ๕ ล้านตัวเท่านั้น
ทฤษฎีใหม่ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดิน
ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมยัง ภูมิภาคต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้น พระราชประสงค์ที่แท้จริงของพระองค์คือการเสด็จฯ ออกสดับตรับฟังทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ แล้วทรงนำกลับมาขบคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรเหล่านั้น
โครงการฝนหลวง
โครงการพระราชดำริฝนเทียม หรือฝนหลวง ในปี พ.ศ.2512 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทุ่มเทเวลาคิดค้นและวิจัยเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีการทำฝนในประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนมาใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาสภาวะแห้งแล้ง
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำ

แก้มลิง : ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมล้น (Flood Management) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

โครงการพระราชดำริ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
แม่น้ำป่าสัก" เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของชาวจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ประชาชนจะได้ประโยชน์จากแม่น้ำป่าสักอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมหรือการประมง แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคมของทุกปี จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ เป็นโครง การที่เริ่มทำการศึกษาและวางโครงการขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้น จึงพิจารณาดำเนินการก่อสร้างให้ สอดคล้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนงานพัฒนาหลักของแต่ละหน่วยราชการที่กำ หนดไว้ตามความเหมาะสม
โครงการแก้ไขปัญหาดินเค็มด้วยระบบน้ำชลประทาน
โครงการแก้ไขปัญหาดินเค็มในเขตจังหวัดสกลนคร และขอพระราชทานพระมหากรุณา ขอสร้างฝายกั้นน้ำห้วยบ่อแดง เนื่องจากในฤดูฝนน้ำในลำห้วยบ่อแดงและห้วยซางไหลเร็วทำให้มีน้ำไม่เพียงพอทำการเกษตรในฤดูแล้ง

กลับด้านบน