• หน้าแรก
• พระราชประวัติ
• พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี
   - ที่มาของวันเทคโนโลยีไทย

   - ศิลปะและวัฒนธรรม
   -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   -
การศึกษา
   -
การแพทย์และสาธารณสุข
   -
การสื่อสารและคมนาคม
   -
พลังงาน
   -
สิ่งแวดล้อม
   -
การเกษตร
   - การบริหารจัดการน้ำ
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงเป็นนักดนตรีและเป็นดุริยกวี
พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถทางดนตรีสูงมากพระองค์หนึ่ง ในฐานะนักดนตรีทรงเป็นนักดนตรี ที่มีพระปรีชาสามารถในทางบรรเลงเยี่ยงนักดนตรีอาชีพ

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านจิตกรรม
ถ้าจะกล่าวถึงศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตรกรรมเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่พระองค์สนพระราชหฤทัยมากจนกระทั่งได้ทรงฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เอง

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านจิตกรรม
ศิลปกรรมสาขาประติมากรรมเป็นสาขาหนึ่งของวิจิตรศิลป์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนี้ด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่ง พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการในงานประติมากรรมด้วยพระองค์เอง

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านภาพถ่าย
การถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระหฤทัยอย่างจริงจังมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงศึกษา และทรงฝึกด้วยพระองค์เอง จนทรงเป็นนักถ่ายรูปที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง