• หน้าแรก
• พระราชประวัติ
• พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี
   - ที่มาของวันเทคโนโลยีไทย

   - ศิลปะและวัฒนธรรม
   -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   -
การศึกษา
   -
การแพทย์และสาธารณสุข
   -
การสื่อสารและคมนาคม
   -
พลังงาน
   -
สิ่งแวดล้อม
   -
การเกษตร
   - การบริหารจัดการน้ำ
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการศึกษา

โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมและทั่วถึง ในการให้การศึกษาในประเทศ จึงทรงได้มีพระราชดำริ ให้ดำเนินโครงการต่างๆ ทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในประเทศ

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โครงการ "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามพระราชประสงค์" ได้เกิดขึ้นจาก พระราชดำริในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ ที่ต้องการให้เป็นโลกของความรู้ ที่มีการนำเอาวิชาการแขนงต่างๆ มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในหลวงกับงานพัฒนาบุคลากร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ของประเทศ โดยได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบส เพื่อให้ความช่วยเหลือ ต่อประชาชนที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของการหาความรู้