• หน้าแรก
• พระราชประวัติ
• พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี
   - ที่มาของวันเทคโนโลยีไทย

   -
ศิลปะและวัฒนธรรม
   -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   -
การศึกษา
   -
การแพทย์และสาธารณสุข
   -
การสื่อสารและคมนาคม
   -
พลังงาน
   -
สิ่งแวดล้อม
   -
การเกษตร
   - การบริหารจัดการน้ำ
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในสุขภาพและความเป็นอยู่ ของประชาชนชาวไทย จึงได้มีพระราชดำริในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในประเทศไทย
เรือพระราชทานเวชพาหน์: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษัท อู่เรือกรุงเทพ จำกัด ต่อเรือยนต์ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทาน ให้สภากาชาดไทย ใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รักษาพยาบาลราษฎรตามลำน้ำ และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "เวชพาหน์"