• หน้าแรก
• พระราชประวัติ
• พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี
   - ที่มาของวันเทคโนโลยีไทย

   -
ศิลปะและวัฒนธรรม
   -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   -
การศึกษา
   -
การแพทย์และสาธารณสุข
   -
การสื่อสารและคมนาคม
   -
พลังงาน
   -
สิ่งแวดล้อม
   -
การเกษตร
   - การบริหารจัดการน้ำ
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน

โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยาก ของประชาชน ชาวไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของแหล่งพลังงาน ทดแทน ที่สามารถนำมาใช้งานในประเทศ ยามเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง

สิทธิบัตรน้ำมันปาล์ม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขอจดสิทธิบัตร ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544 ได้สิทธิบัตรเลขที่ 10764 ในชื่อ "การใช้น้ำมันปาล์ม กลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล"