• หน้าแรก
• พระราชประวัติ
• พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี
   - ที่มาของวันเทคโนโลยีไทย

   - ศิลปะและวัฒนธรรม
   -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   -
การศึกษา
   -
การแพทย์และสาธารณสุข
   -
การสื่อสารและคมนาคม
   -
พลังงาน
   -
สิ่งแวดล้อม
   -
การเกษตร
   - การบริหารจัดการน้ำ
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ทฤษฎี "แกล้งดิน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน เริ่มจาก "แกล้งดินให้เปรี้ยว" ด้วยการ ทำให้ดินแห้ง และเปียกสลับกันไป ถึงขั้น "แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด" จนกระทั่งถึงจุดที่ พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าว ให้สามารถ ปลูกพืชได้

ทฤษฎีป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาก ารชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสียหน้าดิน ที่อุดมสมบูรณ์ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็น พืชพื้นบ้านของไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ในการช่วยป้องกัน การชะล้างพังทลายของ หน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดิน

โครงการจัดสรรที่ดินนิคมสหกรณ์สวรรคโลก เฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิสายใจไทยฯ จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรจัดทำโครงการ จัดสรรที่ดิน ที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ในพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ เพื่อจัดสรรให้แก่สมาชิกสายใจไทย 100 ราย พร้อมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ประจำในระยะยาว
โครงการธนาคารข้าว
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวปีละประมาณ ๑๙ ล้านตัน (ข้อมูลในปี ๒๕๓๐) และเพิ่มเป็น ๒๕.๙ ล้านตัน (ข้อมูลในปี ๒๕๔๕)  เป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งของโลก นับเป็นประเทศที่มีธัญพืชและทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ยิ่งแห่งหนึ่ง แต่ก็ยังมีผู้คนในชนบทจำนวนมาก ภายหลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวในนาของตนไปแล้ว กลับขาดแคลนข้าวที่จะบริโภค หรือใช้ทำพันธุ์ในฤดูเพาะปลูกครั้งต่อไป
โครงการธนาคารโค-กระบือ
เราเพิ่งตระหนักว่า โค-กระบือ มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ผ่านมานี้เอง ประมาณว่ามีความต้องการโค-กระบือ เพื่อใช้งานปีละ ๖-๘ ล้านตัว แต่ในปัจจุบัน ทั่วประเทศมีการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่องานดังกล่าวเพียง ๕ ล้านตัวเท่านั้น
ทฤษฎีใหม่ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดิน
ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมยัง ภูมิภาคต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้น พระราชประสงค์ที่แท้จริงของพระองค์คือการเสด็จฯ ออกสดับตรับฟังทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ แล้วทรงนำกลับมาขบคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรเหล่านั้น
โครงการฝนหลวง
โครงการพระราชดำริฝนเทียม หรือฝนหลวง ในปี พ.ศ.2512 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทุ่มเทเวลาคิดค้นและวิจัยเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีการทำฝนในประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนมาใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาสภาวะแห้งแล้ง

กลับด้านบน