• หน้าแรก
• พระราชประวัติ
• พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี
   - ที่มาของวันเทคโนโลยีไทย

   - ศิลปะและวัฒนธรรม
   -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   -
การศึกษา
   -
การแพทย์และสาธารณสุข
   -
การสื่อสารและคมนาคม
   -
พลังงาน
   -
สิ่งแวดล้อม
   -
การเกษตร
   - การบริหารจัดการน้ำ
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีไทย เฉลิมพระเกียรติ
เว็บเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" เนื่องในโอกาส วันเทคโนโลยีไทย

เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระแสพระราชดำรัส ตลอดจนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยที่น่าสนใจ

 
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
โครงการเกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา
มูลนิธิชัยพัฒนา
ประวัติมูลนิธิชัยพัฒนา, กังหันชัยพัฒนา, โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แหล่งข้อมูลงานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีแก่ผู้พิการ จากการต่อสู้ป้องกันชาติ
กรมชลประทาน
รักษ์ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
คลังความรู้ของไทย: พร้อมภาพ เสียง วิดีโอและแข่งขันชิงรางวัลทุกเดือน
สภากาชาดไทย
สถาบันที่มีอายุ 104 ปี บุคลากร 8,000 คน มีข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาดไทย และความรู้ทางการแพทย์สำหรับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการธำรงรักษา พัฒนาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แหล่งข่าวสารความรู้ ว่าด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของสังคมไทย
มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการส่วนพระองค์ภาคเหนือ เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไทยภูเขา
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานที่มอบ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" แก่บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี
มูลนิธิอานันทมหิดล
มูลนิธิอานันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไทย ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุด ในต่างประเทศ