คุณธรรม

        "การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึง
ปรารถนา คือที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้
จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ใจ
และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย
เพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์
ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว
ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็นเหมือนหนึ่ง
พวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำพา
ให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี
คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์"

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2520

 
การสื่อสาร อิเลคทรอนิกส์
ดาวเทียม
คอมพิวเตอร์
วิทยุกระจายเสียง
การสื่อสารด้านต่างๆ
ส.ค.ส. พระราชทาน [1] [2]
ติโต
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์

สื่อทางหนังสือพิมพ์, ภาพนื่ง, ภาพยนต์
และการสร้างคน

 

                       
สื่อทางหนังสือพิมพ์

             หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ รวมทั้งช่างภาพ
และนักข่าวได้เผยแพร่ข่าวสารในเรื่อง
พระราชกรณียกิจในด้านงานพระราชพิธี
พระราชกิจต่างๆและบรรดาผู้มีส่วนในการ
พระราชกุศลต่างๆขอยกตัวอย่างเรื่องที่สื่อมวล
ชนแพร่ข่าวของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
เมื่อเหตุการณ์ทุกข์ภัยเกิดขึ้นก็ลงข่าวติดตามข่าว
เผยแพร่ข่าวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเชิญชวนให้ประชาชนโดยเสด็จพระราชกุศล
เป็นการทำบุญร่วมกับในหลวงแล้วเผยแพร่และ
ติดตามในเรื่องความช่วยเหลือจนถึงมือผู้ที่กำลัง
ต้องการความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เช่นข่าวการจัดตั้งโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
การมอบทุนพระราชทานการศึกษาประจำปี
ทำให้ประชาชนทราบผลงานของ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาเพราะสามารถสะท้อนความรู้สึกของผู้ที่รับ
ความช่วยเหลืออย่างลึกซึ้งประทับตาประทับใจ
ทำให้ผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชมภาพมีความชื่นชมยินดี
ที่เห็นภาพและทราบว่าของที่เขาทำบุญร่วมกับ
ในหลวงนั้นถึงมือผู้รับแล้ว

ทั้งยังเคยพระราชทานคำแนะนำช่างภาพและ
นักข่าวในเรื่อง การถ่ายภาพในพระราชพิธีสำคัญๆ
เช่น เมื่อมีการพระราชทานเลี้ยง
พระราชอาคันตุกะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 สี่สิบปี
ที่ผ่านมา เช่น สถานที่คับแคบก็ต้องมีพูล ร่วมกันทำทุกสถานีพร้อมกันทำให้ช่างภาพและ
ผู้สื่อข่าวทำงานได้น้อยคน และช่างภาพควรจะ
ต้องทำหน้าที่นักข่าวไปในตัวด้วยหรือควรถ่ายภาพ
ในระยะไกลพอสมควร เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์
ทรงยกระดับช่างภาพจากสมัยก่อนใช้คำว่า
ควบคุมช่างภาพ ปัจจุบันใช้คำว่าอำนวย
ความสะดวกช่างภาพดนตรีเป็นภาษาสากล
ทุกชาติ ทุกประเทศ มีดนตรี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ดนตรีเป็น
สื่อตั้งแต่ระดับนักเรียน นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัย
วงดนตรีทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ
รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ และวงดนตรีเอกชน ทรงพระราชนิพนธ์ "เพลงสากล" และอนุรักษ์เพลงไทยมิให้เสื่อมสูญ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคราวเสด็จเยือนต่างประเทศ ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อในการกระชับ สัมพันธไมตรีได้อย่างดีเลิศ

                           ภาพนิ่ง ภาพยนตร์

            
 โปรดให้มี ช่างภาพ ส่วนพระองค์ ตั้งแต่ เสด็จนิวัติ กรุงเทพมหานคร หลังสงครามโลกครั้ง ที่ สอง ก่อนนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง บันทึกพระราชประวัติไว้ทั้งภาพนิ่ง และ ภาพยนตร์ 16 มม. ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927)

           ทรงกำหนด วิธีการจัดเก็บแถบบันทึกภาพ บันทึกเสียง ฟิลม์ ฯลฯ ด้วยพระองค์เอง เป็นระเบียบ เรียบร้อยสามารถค้นหาได้โดยสะดวก แม้แต่การปรู๊ฟ ฟิล์มภาพนิ่งขนาด 35 มม. สามารถที่จะเลือกรูปได้ อย่างรวดเร็วก่อนที่จะใช้ระบบไมโครฟิล์มกันวิธีปรู๊ฟมี เลขหมายบันทึกนำปรู๊ฟขึ้นมาเลือกโดยใช้แว่นขยาย แทนที่จะต้องมีเครื่องฉายไมโครฟิลม์

           สื่อมวลชนทั้งภาพนิ่งและ ภาพยนตร์ ดังกล่าว ได้มีผู้ขอพระราชทานถ่ายทอดไปไว้เพื่อเป็นเกียรติ ประวัติและเผยแพร่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติคุณ

                         เรื่องการสร้างคน

            ทรงสร้างคนหลายระดับเพื่อช่วยบริหารกิจการ ด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติใน ปัจจุบันและอนาคตตั้งแต่ :- ระดับมันสมองของประเทศทรงตั้งมูลนิธิ อานันทมหิดลมีผู้สำเร็จมาแล้วและได้ทำประโยชน์ เช่น คุณหมอจรัส สุวรรณเวลา, ดร. ปราโมทย์ ไม้กลัด, คุณหมอประเวศ วะสี, ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา ระดับผู้ที่ประสบภัยพิบัติ จากสาธารณภัยจากคนที่หมด หวังไปสู่ความหวังที่สำเร็จบริบูรณ์โดยช่วยตนเองและ ครอบครัวได้ไม่เป็น ภาระต่อสังคม บุคคลที่เป็น โรค ติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน ผู้หมดอาลัยตายอยาก ใน ชีวิต เพราะ ถือว่าเป็นโรคเวร โรคกรรม ให้มี ใจ เข้มแข็งรับการรักษาจนหายจากโรค และ รับการ แก้ไขในเรื่องความพิการ นักเรียนหูหนวก ตาบอด สภากาชาด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ที่มา : http://www.yupparaj.ac.th/special/
TheKing&IT/wanasara/4_1.htm

(C) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์