พระบิดาแห่งเทคโนโลยี | เกษตรกรรม | เกษตรทฤษฎีใหม่

พระบิดาเทคโนโลยี

เกษตรทฤษฎีใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิดเรื่อง "ทฤษฎีใหม่" โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้ทำการทดลอง ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ด้วยการแบ่งพื้นที่ตามสัดส่วนคือ

ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ ๓๐ เนื้อที่เฉลี่ยประมาณ ๓ ไร่ ให้ทำการขุดสระเก็บกักน้ำที่มีความลึกประมาณ ๔ เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้มากถึง ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ส่วนที่สอง ร้อยละ ๖๐ ทำการเพาะปลูกพืชต่างๆ โดยแบ่งเนื้อที่นี้เป็น ๒ ส่วนคือ
   - ส่วนแรก ร้อยละ ๓๐ ทำนาข้าวประมาณ ๕ ไร่
   - ส่วนที่สอง ร้อยละ ๓๐ ปลูกพืชไร่หรือพืชสวนตามแต่สภาพ ของพื้นที่และภาวะตลาดประมาณ ๕ ไร่ พื้นที่ทางการเกษตรทั้ง ๒ แบบนี้ใช้น้ำประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ส่วนที่สาม พื้นที่ที่เหลือร้อยละ ๑๐ เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ จัดเป็นที่อยู่อาศัย ถนน ก่อสร้างดินหรือคูคลอง ตลอดจนปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์

แนวพระราชดำริของพระองค์กำหนดเป็น ๓ ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อราษฎรได้แบ่งพื้นที่ตามสัดส่วนที่ทรงกำหนด ขึ้นแล้ว ก็จะทำการขุดเพื่อให้มีการเก็บกักน้ำไว้ใช้เพาะปลูกได้ตลอดปี และยังสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ำพืชบกริมตลิ่ง เพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ ๒ หากฝนทิ้งช่วงหรือเกิดขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทำให้จำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำมาก จะต้องเติมน้ำที่พร่องไปให้พร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นจึงควรทำระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ซึ่งอยู่ทางเหนือตอนบนของพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา เชื่อมต่อมายังสระน้ำที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลง ก็จะทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี โดยราษฎรสามารถสูบน้ำจากสระมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา หากน้ำในสระไม่เพียงพอ ก็ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาเพิ่มเติมในสระได้เช่นกัน
ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักดำเนินการเสร็จ สมบูรณ์แล้ว ก็ให้นำน้ำจากเขื่อนป่าสักโดยวิธีการสูบต่อกันเป็นทอด ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ทำให้น้ำเต็มตลอดเวลา และถ้ามีน้ำมากพอ ก็อาจจะขยายพื้นที่ทฤษฎีใหม่ออกไปได้อีก

อ้างอิง : http://www.princess-it.org/kp9/hmk-IT/hmk-projects.th.html