พระบิดาแห่งเทคโนโลยี | เกษตรกรรม | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

พระบิดาเทคโนโลยี

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

ปัญหาภาวะมลพิษ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นอย่างมาก และนับวันจะทวีเพิ่มมากขึ้น การดำรงชีพของทุกคนในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมที่รุนแรงขึ้นตลอดเวลา สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ ชุมชนต่างๆ ยังขาดระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัยวิธีการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอยจึงได้เริ่มขึ้นด้วยการที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายรวบรวมน้ำเสียในเขตเทศบาล และเขตใกล้เคียงเข้าเป็นระบบท่อส่งน้ำเสีย ไปยังสถานีสูบน้ำเสียที่คลองยางที่สามารถรองรับ ปริมาณน้ำเสียได้ถึง ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อนที่จะระบายไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ตำบลแหลมผักเบี้ย

เมื่อน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ไหลตามท่อระบายน้ำ ไปยังสถานีสูบน้ำเสียที่คลองยาง เพื่อลดความสกปรกของน้ำแล้ว จากนั้นจะสูบน้ำเสียจากคลองยาง ไปสู่บริเวณบำบัดน้ำเสียแหลมผักเบี้ย เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะก่อนที่จะระบายลงสู่ป่าชายเลนต่อไป นอกจากนี้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้มีการบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบบึงชีวภาพ โดยการให้น้ำเสียไหลผ่านบ่อดินตื้นๆ ที่ปลูกพืช ประเภทกกพันธุ์ต่างๆ ระบบกรองน้ำเสียด้วยหญ้า และระบบกรองน้ำเสียด้วยป่าชายเลน ซึ่งน้ำเสียที่ไหลผ่านระบบดังกล่าว จะได้รับการบำบัดจนเป็นน้ำที่ดีตามมาตรฐานเช่นกัน นับเป็นแนวพระราชดำริที่เป็นแบบฉบับแก่ชุมชนทั้งหลายทั่วประเทศที่จะได้ดำเนินการเจริญตามรอยพระยุคลบาท โดยยึดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบต่อไป

อ้างอิง : http://www.princess-it.org/kp9/hmk-IT/hmk-projects.th.html